ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 25.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и  пети ноември              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 182 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Апостолов” ЕООД - редовно призован, не се явява.       Вместо него  се явява адв. Т. с пълномощно по делото.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София се представлява от ст.юк.  Т. с представено пълномощно.

         Явява  се вещо лице М.Л..  

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок допълнително заключение на вещо лице Л. с установена самоличност.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам, с една добавка на стр. 3 от допълнителнот о заключение        , от долу на горе, в  предпоследен абзац, където съм записал, че се предава само един автомобил с протокол от 27.11.2010г., от същата дата в себе си имам и документ за предаване на втори автомобил „Хонда”

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От кога разполагате с този документ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Имал съм го при събиране на документацията, но съм пропуснал да го отразя.

 

Адв. Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Юк. Т.: Предвид посочените като налични различни видове авточасти по доставчици, по счетоводни данни ли сте ги установил, или са реално налични в склада на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Допълнителната експертиза е за установяване на физическата наличност на резервните части в склада на жалбоподателя и това е направено.

 

Юк. Т.: Начинът, по който са заведени в складовата програма, имат  ли други индивидуализиращи белези?

 

ОТГОВОР: В складовото стопанство резервните части са индивидуализирани с параметри от производителя. Резервната част се отразява с нейните параметри.Индивидуалният номер, който се задава от програмата, не е това по което трябва да се търси съответния артикул. Артикулът се търси по параметрите, въведени за конкретния модел, съгласно данните на производителя.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За част от артикулите, които са описани в табличен вид на стр. 2 и 3 от заключението, липсват данни да са отписани, т.напр. по фактура 10336, напр. два броя „стоп”.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Когато програмата изважда 4 стопа, трябваше да видя цялата наличност на стоповете, в това число да се приемат и тези двата, защото една и съща стока може да бъде доставена от няколко доставчици.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещо лице Л..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице допълнително внесения депозит./издаден РКО 650,00лв. на 25.11.2014г./

Адв. Т.: Нямам доказателствени искания.

Юк. Т.: Нямам доказателствени искания.

Предвид изявлението на страните, като счита, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. Т.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите жалбата на дружеството като основателна и доказана. В хода на производството от събраните доказателства и изслушаната съдебно-техническа експертиза се установи, че стоките по процесните фактури реално са придобити от „Апостолов” ЕООД, част от тях съобразно съдебно-техническа експертиза   са продадени, а други са вложени като ремонтни части при отремонтиране на отделни автомобили. Останалите са налични в дружеството. Не е налице основание за отказ от приспадане на данъчен кредит на „Апостолов”ЕООД.

Моля да имате предвид и др съображения изложени в жалбата. Разноски.

 

         Юк. Т.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна и необоснована и потвърдите ревизионния акт, потвърден с решение на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Събраните доказателства не оборват изводите на органа по приходите, изложени в обжалвания ревизионен акт и заключението на вещото лице – наличността на стоките и възможността да бъдат проследени не са основание за приспадане на данъчен кредит. Моля да бъдат взети предвид съображенията в ревизионния акт. Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение в размер на 1670,38 лв.

 

         Адв. Т.: Оспорвам размера на  юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: