ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 07.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седми октомври                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 182 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15,25 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Апостолов” ЕООД редовно призован, не се явява. Вместо него  се явява адв. Т. с пълномощно по делото.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София се представлява от ст.юк.  Т. с представено пълномощно.

         Явява  се вещо лице М.Л..

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на веко лице М.Л., което не е представено в законоустановения срок.

 

Адв. Т.: Не възразявам да се разпита вещото лице.

 

Юк. Т.: Не възразявам да се разпита вещото лице.

 

 СЪДЪТ УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

    М.Й.Л.  **години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Т. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По трети въпроси бихте ли обяснили относно заприходяването на конкретните материали при евентуална проверка може ли да се установи дали всеки конкретен материал е наличен към дружеството или е продаден?

 

ОТГОВОР: Във връзка с възложената задача установих, че в счетоводството процесните стоки и всички останали са заведени само по групи – посочените в експертизата и количественото им установяване по отношение на отчетността в счетоводството не може да бъде установена. Това може да бъде направено в самата фирма, където е представителството и където бях  се запознах с начина на осчетоводяване на всяка една фактура.

 

ВЪПРОС: Как се осчетоводяват фактурите?

 

ОТГОВОР:  Когато се въвеждат стоките с тяхната конкретика се въвеждат идентификатори, които са от производителя и по този начин компютърната система всеки един момент може да се установи каква е наличността от съответната стока – резервна част.  Групите стоки, които са въведени в складовото стопанство на жалбоподателя се подават на счетоводството и то завежда  тези части по групи – това е направено, както с процесните фактури, така и с всички други доставки.

 

ВЪПРОС: Индивидуализирани ли са процесните стоки закупени с фактурите, предмет на ревизионното производство?

 

ОТГОВОР: В счетоводството се водят филтри общо без да се налице за коя кола какъв филтър е сложен – липсва аналитична отчетност- докато в складовото стопанство по индивидуализацията на филтъра, който клиентът желае, може да се установи има ли налични или няма.

 

ВЪПРОС: В конкретния случай може ли да установим дали конкретните стоки са налични или продадени?

 

ОТГОВОР:  Може, защото някои от стоките бяха продадени и се намериха фактурите, с които са продадени.

 

Адв. ТЕТРАДОВИ: Няма други въпроси.

 

Юк. Т.: Вие проследихте ли дали стоките по процесните фактури осчетоводени общо по групи са били предмет на последваща продажба? Проследили ли сте всички процесни фактури?

 

ОТГОВОР: Не се проследени всички. По начина на изписването и отчитането в счетоводството на жалбоподателя са върнати изразходвани филтри, които той е намалил от група „филтри”, в складовото стопанство може да се установи съответния филтър с коя фактура е бил доставен, ако за две различни коли филтри се изписва само единия модел, другият стои наличен. Трябва да се направи нещо като инвентаризация, складовата програма позволява това.

 

Юк. Т.: Нямам други въпроси.

 

Съдът констатира, че вещото лице е направило разходи, които надхвърлят размера на определения депозит, които са свързани с изготвяне на експертизата.

Съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице предвид усилията, които е положило и изследването, което е направило.

 

Съдът констатира, че на вещото лице е определен депозит в размер на 650,00 лв., а вещото лице е представил декларация, в която като дължима сума е посочило сумата от 780,00 лв.

Предвид възложената задача извършените действия по изготвянето на експертизата, както и усилията свързани с формулирането на изводите, съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице в размер на 130,00 лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Л..

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения до момента депозит./издаден РКО  650,00   лв. на 07.10.2014г./

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 130,00 лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията от страна на жалбоподателя в полза на вещото лице ще бъде формулиран осъдителен диспозитив за присъждане на сумата.

 

Адв. Т.: Имам допълнителни доказателствени искания тъй като считам, че спорът не е изяснен от фактическа страна.

Моля вещото лице да направи т.н. инвентаризационен опис като проследи стоките и услугите по процесните фактури налични ли са в дружеството, ако не са налични, продадени ли са, кога и с какви документи?

 

Юк. Т.: Не възразявам.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице – задачата, формулирана от адв. Т. в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит за вещото лице по възложената задача в размер на 650,00 лв.,  вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на допълнителното заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит по новата задача.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.11.2014 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: