ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 15.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети април                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 182 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Апостолов” ЕООД редовно призован не се явява. Вместо него  адв. Т. с пълномощно по делото.

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София се представлява от ст.юк.  Т.  – представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Апостолов” ЕООД против ревизионен акт, с който на дружеството са определени задължения по ЗДДС за март, юли, септември, ноември 2010 г. и за юни, септември и декември 2011 г.

 

         Адв. Т.: Поддържам жалбата. Имам доказателствено искане  да назначите съдебна експертиза, която да отговори на въпросите обективирани в нарочна писмена молба, която представям с копие за ответната страна.

 

         Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Считам че същата е неоснователна. По отношение на експертизата  оставям на преценката на съда да определи дали е относима.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Т.: В трети въпрос изречение трето от молбата, какво имате предвид с тази подзадача?

 

         Адв. Т.: Уточнявам, че с това изречение желая да бъдат проверени фактурите, с които доставчиците на ревизираното лице са получили от техни доставчици съответната стока и услуга - това е смисълът на искането. Ако фактура липсва, моля, вещото лице да отбележи това обстоятелство, както и да отбележи на какво основание или с какъв документ е получена от доставчика на ревизираното лице съответната стока или услуга.

 

Предвид направеното уточнение от адв. Т., съдът счита следното: задачите така както са формулирани ведно с направеното уточнение имат отношение към спора с изключение на задачата по т. 3 изречение първо - документалната обоснованост на една доставка е въпрос, който следва да бъде преценен от съда, а не от вещото лице, затова съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза с поставените задачи и направеното уточнение,  с изключение на подвъпрос 1 /изречение първо/ от точка 3 от молбата, представена от адв. Т. в днешното съдебно заседание .

 

СЪДЪТ

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани от адв. Т. в молба представена в днешното съдебно заседание с изключение на изречение първо от точка трета и със следното допълнение:

Да бъдат проверени фактурите, с които доставчиците на ревизираното  лице са получили от техни доставчици съответната стока и услуга. Ако фактура липсва вещото лице да отбележи това обстоятелство, както и да отбележи на какво основание или с какъв документ е получена от доставчика на ревизираното лице съответната стока или услуга.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице М.Л..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас в размер на 650 лева.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2014 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: