ПРОТОКОЛ

       

Година 2011,02.03.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     СЕДМИ административен състав       

На втори март                                                две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 182 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „САМОКОВ ТУРИСТ” ЕООД, редовно уведомен, се явяват адв.Мосинов и адв.Овагемова, които представят пълномощно по делото. 

За ОТВЕТНИКА Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Тодорова, която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 2011/18.11.2010г. и го ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по искането и направят доказателствени искания.

 

         Адв.МОСИНОВ: Поддържам направеното със сезиращата жалба искане за спиране предварителното изпълнение на заповедта, като конкретизираме, че са налице възможности да бъдат причинени на жалбоподателя значителни по размер вреди, изразяващи се в себестойността на обекта, включително и такива на пропуснати ползи. Представям договор за наем, сключен между дружеството жалбоподател - адресат на акта и трето лице за процесния павилион № 4.

         Моля да допуснете извършване на експертиза със задачи, които сме формулирали в нарочна молба, която представям.

         Адв.ОВАГЕМОВА: Твърдим, че имаме разрешение за строеж, издадена виза. Касае се за алуминиева конструкция, покрита, бетонов фундамент, голяма площ. Поискали сме комплексна експертиза, за да може оценителят да вземе предвид за кой обект става въпрос.

         Юрисконсулт ТОДОРОВА: Считам искането за неоснователно. Не са представени достатъчно доказателства, които да се противопоставят на допуснатото по закон предварително изпълнение. Обектът няма разрешение за строителство, както и няма разрешение за поставяне.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с преписката и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в Раздел ВТОРИ, т.1 и т.2 от молбата на процесуалните представители на жалбоподателя, депозирана в днешно съдебно заседание.

Експертизата да се извърши от вещото лице Стефка Раканова след внасяне на депозит в размер на 100лв., платим от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото по съществото на спора.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Самоков Турист” ЕООД против Заповед № 2011/18.11.2010г. на кмета на Община Несебър, с която е разпоредено премахване на поставения обект „Павилион № 4”, алуминиева конструкция с размери 3.00м/7.00м и Н 2.50м, разположен върху имот УПИ І-284, кв.47 по плана на к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

 

Адв.МОСИНОВ: Поддържаме жалбата с изложените в нея доводи за незаконосъобразност на акта. Липсва правната квалификация по чл.57а, ал.1 от ЗУТ, на която се обоснова акт с оглед наличното основание на разпореденото премахване. Твърдим, че към датата на издаване на заповедта е издадено разрешение за поставяне върху имот, собственост на самия жалбоподател, което разрешение е спазено по площ и по начин на изграждане от жалбоподателя.

Твърдим, че въпреки промяната в Наредбата по чл.56 от ЗУТ, като заварен случай, това  разрешение за поставяне действа и важи спрямо жалбоподателя.

Адв.ОВАГЕМОВА: Поддържаме жалбата. Считаме, че заповедта е постановена при съществени нарушения на административно производствените правила, тъй като видно от нейната съобразителна част, административният орган не е обсъдил направеното в производството възражение от страна на заинтересованото лице. Ако беше обсъдил тези възражения, административният орган щеше да установи, че процесният павилион има издадено разрешение. Считам заповедта за материално незаконосъобразна, тъй като административният орган очевидно е подложил на неправилно тълкуване общинската Наредба, като очевидно е приел, че за всички обекти с разрешения, издадени по предходната наредба, трябва да се проведе нова процедура за издаване на нови разрешения, което считаме за неправилно.

Моля да допуснете извършването на експертиза, за което представихме нарочна молба. Ще се ползваме от заключението на експертизата, към която сме поставили задача да установи точното местоположение на обекта.

Юрисконсулт ТОДОРОВА: Считам жалбата за неоснователна. Становището на Община Несебър е, че няма данни за валидно разрешение за поставяне, което да действа към настоящия момент. Аргументите за това са следните:

Действително към момента на издаване на разрешението Наредба № 10/2002г. не е предвиждала срок на действие на разрешението. В следствие  в редакция от 2006г., §2 от ПЗР има текст „Преместваеми съоръжения, установени в нарушение на чл.13 се премахват в едномесечен срок по реда на ЗУТ и въз основа на чл.23 от тази Наредба”. Т.е., считаме че заповедта се основава на подзаконов нормативен акт и поставените обекти, за които има издадено разрешение по предходната наредба, следва да бъдат приведени към нормативите на новите разпоредби.

Представям Наредба № 10 на Община Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на общината.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с преписката и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в Раздел ПЪРВИ от молбата на процесуалните представители на жалбоподателя, депозирана в днешно съдебно заседание.

Експертизата да се извърши от вещото лице Стефка Раканова съобразно определения депозит.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.06.2011г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: