ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.11.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести ноември                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1829 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

За ищеца ЕТ „Лилия 2008 – Х.К.“, редовно призован, не се явява представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Областна дирекция по безопасност на храните гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 12014/31.10.2018 г. от жалбоподателя, в която е заявено, че не се възразява да бъде даден ход на делото. Няма да сочи нови доказателства и няма доказателствени искания. Заявено е искане, в случай че бъде допуснато доказателствено искане на отсрещната страна да му бъде дадена възможност да изрази становище. В молбата е изразено и становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от ЕТ „Лилия 2008 – Х.К.“, действащ чрез пълномощника си адв. К., с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца причинени имуществени вреди в размер на 650.00 лв., съставляващи направени от ищеца разноски по заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с водено съдебно производство по оспорване на НП № КХ150/20.12.2017 г., издадено от директора на ОДБХ гр. Бургас, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 30.05.2018 г. до окончателното й изплащане от ответника, както и направените в настоящето производство разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът,  с оглед становището на прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас и липсата на формулирани доказателствени искания по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба писмени доказателства.

Приема представеното от Районен съд гр. Царево нахд № 125/2018г. по описа на Районен съд гр. Царево, като след постановяване и влизане в сила на краен съдебен акт по настоящето дело нахд № 125/2018 г. следва да бъде върнато на Районен съд гр. Царево.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н съдия, съгласно ТР № 1 от 2017 г. по ТД № 2 от 2016 г. на ВАС адвокатските хонорари по АНД се явяват пряка и непосредствена последица от незаконосъобразния акт. В конкретния случай се претендират 650.00 лв. имуществени вреди по НАХД № 125 от 2018 г. на Районен съд гр. Царево с оглед отмяната на НП. Видно от цитираното дело на Районния съд е приложено пълномощно, различно от обичайните образци за адвокатски пълномощни. В същото няма разписка за изплатени в брой или по касов път адвокатски възнаграждения. Поради това считам, че исковата молба е недоказана и моля да я оставите без уважение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: