ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.01.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети януари                             две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1829  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.К.Г.- редовно и своевременно призован,  се явява лично, изпраща за   представител адв.С., надлежно упълномощена с представено  по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БУРГАС– редовно и своевременно призован,  не се явява и не  изпраща   представител. 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.-Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от А.К.Г. с ЕГН ********** с адрес: ***, против Отказ с изх.№ 94-01-24916/1/16.08.2016г., издаден от секретаря на община Бургас, по повод искане с вх.№ 94-01-24916/27.07.2016г. до Община Бургас, за извършване на заверка на  молба-декларация за признаване право на собственост чрез обстоятелствена проверка върху жилищна сграда с идентификатор 07079.659.126.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Бургас, със застроена плащ 48 кв.м., едноетажна, еднофамилна жилищна сграда и сграда с идентификатор 07079.659.126.2 по одобрените КККР на гр.Бургас, със застроена плащ 12 кв.м., едноетажна, еднофамилна жилищна сграда, и двете с административен адрес: гр.Бургас, кв.“Акациите“, ул.“****“ № 13.

Иска се отмяна на оспорения отказ и да бъде задължен административния орган да се произнесе относно собствеността на процесната сграда.

Съдът посочва, че в тежест на адманистративния орган е да докаже наличието на фактически и првни основания за издаване на оспорения отказ, а задължение на оспорващия е да докаже наличието на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК, по отношение на обжалвания адм.акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.С.- Поддържам жалбата, нямам възражения по доклада.Моля да приемете писмо   на областен управител с изх.94-00923/11 от 07.09.2016 година относно  собствеността на имота,  че имота, в който е построена сградата   №07079.659.126 по КККР  не е държавна собственост.

Съдът намира, че представеният в днешното съдебно заседание документ- писмено доказателство е относимо към предмета на разглеждане  в настоящето съдебно производство,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и  ПРИЛАГА по делото представеното писмо с  изх.№.94-00-923/11/07.09.2016 година,  подписано от областен управител.

АДВ.С. – Във  връзка с отговора на общината  представям и разписен лист от 1968 година, от който е видно, че общия наследодател Коста Андонов Г. е вписан в разписния лист на имота за сградата, на която е построена,  това е във връзка с обстоятелствата, изложени в писмото.

Съдът намира, че представеният в днешното съдебно заседание документ- разписен лист е относимо към предмета на разглеждане  в настоящето съдебно производство,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и  ПРИЛАГА  по делото заверено копие на разписен лист, в който по партиден номер на данъчната  книга от 1968г.  е посочено името  на Коста Андонов Г..

АДВ.С. – Давам следните пояснения по отношение на посочения номер в разписния лист  е по стария регулационен  план, а по КККР е посочен номера в писмото  на областен управител, който номер е идентичен.Други искания нямам. Да се приключи  събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

          АДВ. С.- Основание за подаването на тази жалба е нарушение на правилата на АПК - на чл.146, т.2 , 3, 4 и 5. Отказът  е от компетентен  орган,  който е написал  неща, които не са остносими към настоящия спор.Неспазването на установената норма, въз основа на което е нарушен  чл.146 от АПК.Както областната управа  е изпълнила  задълженията си е посочила, че този имот не е държавна собственост,  така  по съответния  административен в ред община Бургас следваше да оформи молба- декларация, а не да прилага придружително писмо и остави  празно поле, в което не е посочена собствеността  на сградата.Това  е неспазване на установената форма.Съществено нарушене на административните правила  и материално-правните разпоредби на ГПК в чл.587, ал.2  е предвидил  снабдяването на гражданина,  в конкретния случай жалбоподателя с  констативен нотариален акт  за собстевонст,  чрез обстоятелствена  проверка, като се има предвид,  че тази сграда  не е нито  публична държавна,  нито общинска.Нямаше пречка общината да посочи кой е собственик  на тази сграда, а не да посочва, че сградата е  незаконосъобразна,  той следваше да си изпълни указанията съобразно  изискванията  на закона. Административният   орган не е сторил това.Други основания, които са изложени – това е незоконното строителство.  Не са представени по делото  каквито й да са   доказателства  за  процедурата и съгласно разпоредбата на чл.86 от ЗС не може да бъде придобита земя и сграда,  която е публична държавна собственост или държавна.Видно от представените доказателства, след като терена не  е държавна собственос той  не може да бъде и частна. Тя трябва да бъде  първо  държавна тогава да бъде деактувана.Моля  да уважите жалбата и задължите общината да се произнесе по молбата, по исканията на  жалбоподателя,  посочени в млолбата – декларация, която  е приложена. Моля да ми присъдите направените разноски.Представям списък на разноските.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: