О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   1787

Бургас, 26.07.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  двадесет и шести юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 1828 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Образувано е по жалба от “АВАК” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, кв.„Българка“ ***, с управител А.Х.,  против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-393-0266088/03.07.2018г., издадена от  Д.Т.В.– началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, упълномощен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на ИД на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е постановена принудителна административна мярка ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – магазин за промишлени стоки Уни шоп, находящ се в гр.Ямбол, ул.“Търговска“ № 35, стопанисван от “АВАК” ООД с ЕИК *** и забрана на достъпа до него за срок от 15 петнадесет/ дни.

С Разпореждане на съда от 12.07.2018г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас, съгласно чл.151, т.3 от АПК. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

От служебно изготвената по делото справка се установява, че  жалбоподателят е уведомен за разпореждането на съда по телефона на 12.07.2018г. с указания да внесе държавна такса в определения за това срок.  Същият не е изпълнил дадени му от съда указания в посочения в съобщението 7-дневен срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151, т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АВАК” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, кв.„Българка“ ***, с управител А.Х.,  против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-393-0266088/03.07.2018г., издадена от  Д.Т.В.– началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, упълномощен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на ИД на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е постановена принудителна административна мярка ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – магазин за промишлени стоки Уни шоп, находящ се в гр.Ямбол, ул.“Търговска“ № 35, стопанисван от “АВАК” ООД с ЕИК *** и забрана на достъпа до него за срок от 15 петнадесет/ дни.

.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1828 по описа на Административен съд -  Бургас за 2018г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: