ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1828 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Г.Н.С., редовно уведомена, се явява лично и с адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 46 от делото;

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Г.С.С. и Т.С.С., редовно уведомени, не се явяват.

        

ОТВЕТНИКЪТ Секретар на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Адв.С.: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Запозната съм с писмото на Община Бургас относно представителството на главен юрисконсулт, подписал молбите по отказа. В днешно съдебно заседание представям писмо от Областния управител на област Бургас, в което е установено, че имотът, земята, върху която е построена сградата, не е държавна собственост. Следователно, след като не е държавна собственост, земята не е и частна общинска собственост, тъй като сградата е построена в този имот, за който ние твърдим и също имаме отказ с изх. № 94-01-24922/16.08.2016г. на секретаря на Община Бургас.

         Освен днес представените доказателства други няма да соча.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилите от административния орган писмени доказателства, представляващи Заповед №  1962/22.07.2016г. на кмета на Община Бургас, както и представеното в днешно съдебно заседание от адв.С. писмо на областния управител на област Бургас с № 94-00-95 от 14.03.2014г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Налице са нарушения на чл.146 от АПК - неспазване на установената форма. Съгласно чл.86 от Закона за собствеността не може да бъде придобит по давност недвижим имот, който е държавна, публична или общинска собственост. Излагат се основания, които са неотносими към правния спор. За да се извърши производство по реда на чл. 587 ГПК, ал.2, е необходимо лицето, което е подало молбата- декларация до нотариуса, да представи удостоверение, че недвижимият имот, който е предмет на обстоятелствена проверка не е държавна, публична или общинска собственост. Областната управа си е свършила задълженията и е посочила, че процесната сграда предмет на нотариалния акт не е държавна собственост. Тя не може да бъде и общинска собственост, след като не е държавна. Допълнителни съображения съм изложила в писмен вид, като представям в днешно съдебно заседание писмена защита.

Община Бургас не представи и не ангажира доказателства за проведена процедура и осъществяване на административно производство за незаконно строителство.

 Моля да уважите жалбата и ни присъдите направените по делото разноски. 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: