ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1826 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „НИКИ-7“ ЕООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства.

Моля настоящото производство да бъде спряно до влизане в сила на решение № 1663/08.10.2018 г., постановено по административно дело №1563/2018 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас, тъй като въпросът, разрешен с това решение, е преюдициален за разрешаването на настоящия спор. То касае оспорване на решение № 1494/06.06.2018 г., издадено от Директора на Дирекция „Център за административни услуги Освобождение“ при Община Бургас, с което е прекратено действието на разрешение № ІІ-зона-003771/30.01.2017 г. за поставяне на временен преместваем обект – павилион, по позиция 49 по годишната схема на гр.Бургас.

Заявявам, че това решение на Административен съд – гр. Бургас ни е съобщено на 15.10.2018 г. и към момента същото не е влязло в сила.

Представям копие от съобщението и заверен препис от съдебното решение.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата.

Противопоставям се на искането за спиране. Считам, че се касае за две отделни независими производства. Не е налице преюдициалност, но преценката е изцяло на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Намира за основателно искането на пълномощника на жалбоподателя за спиране на настоящото производство, тъй като е налице преюдициален спор, чието разрешаване е от съществено значение за изясняване на фактите по настоящия.

По изложените съображения и на основание чл. 144 АПК във връзка чл. 146, ал. 4 ГПК и чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

 

СПИРА производство по административно дело № 1826/2018 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас до влизане в сила на решението, постановено по административно дело № 1563/2018 г. по опис на Административен съд – гр. Бургас.

Определението в тази част подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок, който тече от днес за жалбоподателя и ответника и от датата на съобщаване – за заинтересованата страна „НИКИ-7“ ЕООД.

 

Протоколът се изготви в съдебно

Заседанието приключи в 10:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: