ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети януари                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1826 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.А.П., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 33 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Секретар на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Адв.С.: Нямам възражение по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.:  За мен това е второ съдебно заседание. Считам, че писмените доказателства са приети в предходното съдебно заседание. Запозната съм с писмото на Община Бургас относно представителството на главен юрисконсулт, подписал молбите по отказа. Делото се отложи, за да се изясни на кого е подписа за секретар на общината, положен със запетая.

Други доказателства няма да соча.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпило от административния орган писмено доказателство, представляващо Заповед № 1962/22.07.2016г. на кмета на Община Бургас.

 

 

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се ангажират съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Запознати сте със съдържанието на жалбата. Оспорваме отказа на Община Бургас по надлежния ред да оформи молбата-декларация на Д.А.П. за издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка относно жилищната сграда с идентификатор, който е посочен в жалбата. Молбата-декларация не е оформена по надлежния ред и е незаконосъобразна. Ние оспорваме този административен акт, като по отношение на писмото, което придружава върнатата молба-декларация на Д.П., поради неспазване на установената форма, съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалните разпоредби на закона и несъответствие с целта на закона.

Това са основанията за оспорването на акта.

Относно липсата на установена форма: Писмената форма е задължителна да бъде изложена върху молба-декларацията. Задължение на административния орган е да я оформи така, както е оформена от областната управа, да установи чия е собствеността на сградата, която е предмет на обстоятелствената проверка пред нотариуса, описана в молба- декларацията.

Изложени са документи в писмото съпровождащо декларацията, че тази  сграда е незаконно построена, че има отказ на общината за търпимост на същата. Но считам, че тези основания на общината са неотносими към настоящия правен спор. Самият законодател е предвидил в ГПК възможността за снабдяването на всички граждани в тази страна с нотариален акт за собственост чрез извършване на обстоятелствена проверка с трима свидетели. След като е предоставена тази възможност и не се касае за имот, който е публична или частна общинска собственост, а и липсват такива документи за сградата, то органът, който е издал това съпроводително писмо към молба-декларацията е издал един документ, който е неотносим към правния спор. Затова в интерес на гражданите е да се снабдят с нотариален акт за собственост.

Няма основания за събаряне на сградата или някакви документи, че тази сграда е собственост на друго лице.

 

 Моля да постановите решение, с което да осъдите Община Бургас да посочи чия собственост е сградата описана в молба-декларацията. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: