ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 26.08.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести август                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: А. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1825 по описа за 2014 година

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.К., нередовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Р.М., с приложено пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ оперативен работник във Второ районно управление „Полиция”-Бургас – И.П.П., нередовно уведомен, се явява лично.

 

За Окръжна прокуратура-гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

 

АДВОКАТ М.: Нямам възражение, да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Предоставям на съда по хода на делото.

 

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ не намира пречки по движението на процеса, като независимо от нередовното призоваване на страните по делото за днешното съдебно заседание, с оглед разпоредбата на чл.72, ал.4 от ЗМВР и предвид незабавността на разглеждане на настоящото съдебно производство,  нередовното призоваване на страните не е процесуална  пречка за разглеждане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Преди няколко минути научих, че моят доверител е пуснат от Второ районно полицейско управление-Бургас, поради което оттегляме жалбата против задържането.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Казвам, че жалбата като цяло не отговаря на реалността. Нямам екземпляр от нея и не съм се запознал добре с нея, но така или иначе е пуснат задържания. Не виждам нередности в задържането. Не е коректно написана жалбата.

 

ПРОКУРОР Ч.:  Г-жо председател, първоначално депозираната  жалба по същество е неоснователна, но с оглед нейното оттегляне, предвид направеното изявление от процесуалния представител на задържаното лице, че доверителят му е пуснат,  производството да бъде прекратено.

 

Съдът,  като съобрази становищата на страните и в частност - това направено от процесуалния представител на жалбоподателя - адвокат Р.М., видно от което неговият доверител е освободен, поради което прави оттегляне на жалбата, намира че тя следва да бъде оставена без разглеждане, поради което и  на основание чл.159, т.8 във вр. чл.155, ал.1 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.С.К., от гр.***, ж.к.***, бл.*, вх.*, ет.*, ап.* против Заповед за задържане № 191/26.08.2014година, издадена от И.П.П., оперативен работник във Второ районно управление „Полиция” при ОД на МВР-Бургас, поради оттегляне на жалбата.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1825/2014 година по описа на Административен съд-Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд, с частна жалба, в 7- дневен срок считано от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: