ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1824 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Г.В., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.В.-Х., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Д.В., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на община Царево, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата и изложените в нея възражения, както по валидността на заповедта, тъй като считаме, че случаят е от компетентността на главния архитект по чл. 201 от ЗУТ, така и относно законосъобразността, като считаме за неправилна преценката за възможност да се образува и парцел.

При запознаване с делото констатирах, че на практика административният орган по-скоро е приложил не преписката, а кореспонденция между гражданския съд и общината, която безспорно е от значение за настоящия обжалван акт, но нямаме сигурност досежно нейния обем и съдържание, още повече, че липсва съпроводително писмо с описание на представените документи. Така например не става ясно дали предложението на съда е било гледано на експертен съвет, който е помощен орган при издаване на заповеди по ЗУТ. В този смисъл аз ще Ви моля да укажете на административния орган да заяви изрично това ли е цялата административна преписка, има ли неприложени актове и му укажете да комплектова преписката.

Към настоящия момент други доказателствени искания нямам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, постъпила по делото на 20.07.2017 г., както и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподатели с молба вх. № 7507/19.07.2017 г.

Съдът следва да укаже на ответника в десетдневен срок от получаване на съобщението да заяви дали представените документи представляват пълната преписка, въз основа на която е издаден оспореният акт. Ако това не е така, следва да представи всички налични при него документи, включително проекти решения на ЕСУТ.

Следва да укаже на страните, че следва да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора, като с оглед процесуална икономия това може да бъде сторено и с писмена молба, подадена по делото след изпълнение на задължението по представяне на преписката от ответника.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, постъпила по делото на 20.07.2017 г., както и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподатели с молба вх. № 7507/19.07.2017 г.

УКАЗВА на ответника в десетдневен срок от получаване на съобщението да заяви дали представените документи представляват пълната преписка, въз основа на която е издаден оспореният акт. Ако това не е така, следва да представи всички налични при него документи, включително проекти решения на ЕСУТ.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при липса на отговор по указанието в посочения срок ще му бъде наложена санкция на основание чл. 91 от ГПК.

УКАЗВА на страните, че следва да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора, като с оглед процесуална икономия това може да бъде сторено и с писмена молба, подадена по делото след изпълнение на задължението по представяне на преписката от ответника.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.02.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: