О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   1823

Бургас, 31.07.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 1823 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Образувано е по жалба от “ВАНКО -73” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул.„Градище“ № 4, с управител И.И.П.,  против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-415-0336864/05.07.2018г., издадена от  Даниел Тодоров Вълканов – началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, упълномощен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на ИД на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е постановена принудителна административна мярка ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – магазин за промишлени стоки, находящ се в гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ № 17, стопанисван от “ВАНКО -73” ЕООД с ЕИК *** и забрана на достъпа до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

С Разпореждане на съда от 12.07.2018г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представи документ за платена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас, съгласно чл.151, т.3 от АПК. На жалбоподателя е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата му ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

От служебно изготвената по делото справка се установява, че  жалбоподателят е уведомен за разпореждането на съда по телефона на 12.07.2018г. с указания да внесе държавна такса в определения за това срок.  Същият не е изпълнил дадени му от съда указания в посочения в съобщението 7-дневен срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151, т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ВАНКО -73” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул.„Градище“ № 4, с управител И.И.П.,  против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-415-0336864/05.07.2018г., издадена от  Д. Т. В. – началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, упълномощен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на ИД на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е постановена принудителна административна мярка ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – магазин за промишлени стоки, находящ се в гр.Несебър, ул.“Отец Паисий“ № 17, стопанисван от “ВАНКО -73” ЕООД с ЕИК *** и забрана на достъпа до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1823 по описа на Административен съд -  Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: