О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  

№2112

                                                  4.09.2018 год.

 

Административен съд гр.Бургас,ХХІІ-ри административен състав,в закрито съдебно заседание на четвърти септември  две хиляди и осемнадесета година,в състав

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д.ПЕТКОВА

 

при секретаря Сийка Хардалова разгледа докладваното от съдията адм.д.№1820/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас,констатира следното:

        Производството е по реда на чл.292 АПК.

         Образувано е по искова молба подадена от Я.И.П. *** против Началника на РДНСК-Югоизточен район гр.Бургас.В исковата молба се твърди,че задължението предмет на изпълнение по влязлата в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011 год. на Началника на РДНСК-Югоизточен район не следва да се изпълнява тъй като описаният в административния акт незаконен строеж “Полумасивна сграда-пилчарник“ не е идентичен по вид и състояние с намиращия се на място строеж „Паянтова стопанска постройка със селскостопанско предназначение“.Твърди се,че заповедта е   изпълнена само по документи в периода 8.07.2015 год.-10.07.2015 год., тъй като не е съществувала такава постройка, а в действителност е премахнат строеж,който не е посочен в изпълнителното основание.Искането е съдът да постанови съдебно решение, с което да се приеме, че възникналото въз основа на влязла в сила Заповед №ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011 год. на Началника на РДНСК-Югоизточен район задължение за премахване на незаконен строеж не подлежи на изпълнение тъй като сградата предмет на изпълнението не е идентична със сградата намираща се в имота. Към исковата молба са приложени писмени документи и се прави искане за приемането им като доказателства по делото.

        Ответната страна-Началника на РДНСК-Югоизточен район,чрез процесуалния си представител,представя в указания от съда едномесечен срок  писмен отговор, в който оспорва допустимостта и основателността на предявения иск по чл.292 АПК.Сочи се, че   заповедта на Началника на РДНСК-Югоизточен район е изпълнена,като процесния незаконен строеж е премахнат принудително поради което за ищцата липсва правен интерес от предявяване на иска по чл.292 АПК.Алтернативно се прави възражение за неоснователност на иска,тъй като с направените от ищцата възражения  в същност се цели ревизиране на един влязъл в сила административен акт,което е недопустимо.С отговора си ответната страна представя документи,които иска да бъдат приети като доказателства.

        Съдът,след като съобрази направените искания и становища на страните ,както и представените доказателства и извърши служебно проверка относно допустимостта на исковата молба,намира следното:

         Със Заповед №ДК-02-ЮИР-64/31.03.2011 год. издадена от Началника на РДНСК-Югоизточен район на осн.чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено премахване на незаконен строеж “Полумасивна сграда-пилчарник“ находящ се в ПИ №40, селищно образование местността „Батака“ в землището на с.Твърдица ,обл.Бургас, извършен от Я.И.П. и Петко Вълчев Петров.Със заповедта е разпоредено и че при неспазване на посочения в нея срок за доброволно изпълнение,незаконния строеж да се премахне принудително чрез възлагане от органите на ДНСК по реда на чл.225 ал.4 ЗУТ и Наредба №13/23.07.2001 год. на МРРБ за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, за сметка на нарушителя.Заповедта е влязла в законна сила, след като с влязло в сила решение по адм.д.№1181/2011 год. по описа на Адм.съд Бургас жалбата  на Я.П. и П.Петров. срещу административния акт е отхвърлена.На 13.02.2013 год. на двамата адресати  на заповедта е изпратена покана за доброволно изпълнение по чл.277 АПК.На 23.09.2013 год. работна група от длъжностни лица при РО“НСК“-Бургас е констатирала че заповедта за премахване на незаконния строеж не е изпълнена доброволно.На осн.чл.225 ал.4 ЗУТ във вр. с чл.271 ал.3 и чл.286 АПК и на основание сключен между ДНСК и  Хамър 86“ЕООД договор, Началникът на ДНСК с постановление от 30.06.2015 год., обективирано в писмо изх.№БС-1707-04-522 е възложил на дружеството принудителното изпълнение на заповедта.На 8.07.2015 год. и 10.07.2015 год. са съставени от длъжностните лица  при РО“НСК“-Бургас и представител на дружеството-изпълнител съответно протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение и протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след започване на принудителното изпълнение от които е видно,че процесния незаконен строеж е премахнат окончателно на 10.07.2015 год.в 16.00 ч.Искът по чл.292 АПК е предявен от Я.П. на 11.07.2018 год.

        При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

         Исковата молба е процесуално недопустима,поради липса на    правен интерес на ищцата Я.И.П..

          Безспорно влязлата в сила заповед за премахване на незаконен строеж е валидно изпълнително основание по чл.268 т.1 АПК за започване на изпълнително производство.Съгласно чл.292 АПК задължението-предмет на изпълнението може да се оспори чрез иск само въз основа на  факти настъпили след издаването на изпълнителното основание.Т.е. предмет на иска по чл.292 АПК е установяване ,че макар и възникнало изпълняемото задължение е престанало да съществува или пък е станало неизискуемо поради настъпването на нови факти след издаването на изпълнителното основание.Задължението следва да е осъществимо към момента на предявяване  на иска.В случая видно от доказателствата по делото задължението  по заповедта на началника на РДНСК-Югоизточен район за премахване на незаконен строеж е било изпълнено на 10.07.2015 год. и в тази връзка е погасено поради изпълнението му по аргумент от разпоредбата на чл.282 ал.1 т.5 АПК.Съгласно разпоредбата на чл.283 АПК  изпълнителното производство приключва с изпълнението на задължението.При това положение към момента на предявяване на иска по чл.292 АПК , Я.П. не се явява длъжник по смисъла на чл.293 ал.1 АПК.Ирелевантно за производството е обстоятелството дали премахването на незаконния строеж е станало доброволно от длъжника или по принудителен ред от органа по изпълнението.

        Ищцата не оспорва факта  на премахването на строежа ,но твърди че в същност е премахната постройка различна от описаната в заповедта и на мястото друга няма. Това на първо място означава,че към момента няма строеж подлежащ на премахване.На второ място действията на органа по изпълнение по принудителното премахване на строежа са били обжалвани от Я.П. по адм.д.№1040/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас и  с влязло в сила решение от 31.05.2018 год. жалбата е отхвърлена като неоснователна,като съдът е приел че е налице пълна идентичност между описания в заповедта на началника на ДНСК-Югоизточен район строеж и този премахнат принудително.

         С оглед на изложеното,пред вид невъзможността задължението да бъде изпълнено не е налице правен интерес за предявяване на иска по чл.292 АПК след приключване на изпълнителното производство,поради погасяване на задължението чрез изпълнението му.При това положение исковата молба на Я.П. следва да бъде оставена без разглеждане,а производството по делото да се прекрати.

         Водим от горното,съдът

 

 

                                      О   П    Р   Е    Д    Е    Л    И

 

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  исковата молба на Я.И.П.,*** предявена на осн.чл.292 АПК  против Началника на РДНСК-Югоизточен район.

       ВРЪЩА  исковата молба на Я.И.П.,с посочен адрес.

       ПРЕКРАТЯВА  производството по адм.д.№1820/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас.

       Определението подлежи на обжалване  с частна жалба пред ВАС в   7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                   

                                                                АДМ.СЪДИЯ: