ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер……..                     Дата 10 декември 2008 год.                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 10 декември 2008 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

                      

Секретар:……………….

Прокурор:………………

                  

 разгледа адм. дело 1820 по описа за 2008 год.

и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.135, ал.4 и 5 от АПК.

         С Разпореждане от 04.12.2008 год., състав на Бургаския окръжен съд е изпратил за разглеждане по компетентност от Административен съд – Бургас, жалба на Л. Д. – кмет на община Приморско, за отмяна на Разпореждане № 63/03.11.2008 год., постановено от съдия в Окръжен съд Р. М., по реда на чл.306 от АПК.

         Видно от приложените доказателства и от мотивите на оспореното разпореждане, административнонаказателната отговорност на кмета на община Приморско е ангажирана поради неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт по смисъла на чл.304, ал.1 от АПК, представляващ в конкретния случай съдебно решение № ІІ-2/18.03.2004 год., постановено по адм. дело № 516/03 год. по описа на Окръжен съд – Бургас.

         Съгласно нормата на чл. 306, ал. 2 от АПК наказанията се налагат с разпореждане на председателя на съответния съд или на овластено от него длъжностно лице. Под съответния съд следва да се разбира съдът, разгледал и разрешил конкретния административноправен спор, чийто влязъл в сила съдебен акт не се изпълнява.

         Съгласно нормата на чл.306, ал.5 от АПК разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд в 7-дневен срок от връчването му. При тази законова уредба, Административен съд – Бургас не е компетентен да разгледа депозираната жалба и да проведе контрол по отношение на съдебен акт, постановен от съдия от Окръжен съд – Бургас.

         На основание изложените по-горе съображения, изпратеното за разглеждане дело не е родово подсъдно на Административния съд, поради което е налице спор за подсъдност между общия и административния съд, който следва да бъде разрешен от състав по чл.135, ал.4 от АПК.

         Следва производството по делото да бъде прекратено и да бъде повдигнат спор за подсъдност, с оглед на което и на основание чл.135, ал.5 от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас за разглеждане жалбата на Л. Д. – кмет на община Приморско против Разпореждане № 63/03.11.2008 год., постановено от съдия в Окръжен съд – Бургас.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1820/08 год. по описа на Административен съд – Бургас.

         ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                          СЪДИЯ:………………