Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

819

 

гр. Бургас, 27. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХIІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Председател: Любомир Луканов

 

при секретар Й.Б., като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 181/2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял трети, Глава десета, Раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. с чл.215, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на „Ер Джи 2009“ ЕООД с ЕИК 200274658, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ***, представлявано от управителя Г.Ф.Ф., против заповед № ДК-10-ЮИР-93/20.10.2015 г. на началника на РДНСК – Югоизточен район (ЮИР), с която е отхвърлена жалба на дружеството с вх. № 26-00-368/10//31.07.2015 г. против решение № 1777/20.07.2015 г. на главен експерт „Архитектура и строителство“ при община Бургас, с което е отказано издаване на разрешение за строеж за „Ажурна ограда с височина Н-2.20 м.“ в УПИ ХХVІІ, кв. 3 по плана на к-с „Зорница“, гр. Бургас с идентификатор 07079.601.215 по кадастралната карта (КК) на гр. Бургас.

Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна, поради неправилно приложение на материалния закон. Твърди, че соченото от административния орган основание за отхвърляне на жалбата е неправилно. Твърди, че като лице ползващо имота в качеството си на собственик на самостоятелен обект в изградената в него сграда има качеството на възложител, поради което и незаконосъобразно му е отказано издаване на разрешение за строеж за исканата ограда. Излага съображения, че в нарушение на административните правила е изискано становище от страна на собственика на поземления имот – община Бургас. Иска от съда да отмени оспорената заповед.

В съдебно заседание жалбоподателят – „Ер Джи 2009“ ЕООД, чрез процесуалният си представител – адв. И.Е. И. от АК – Бургас (пълномощно по лист 52 от делото), поддържа жалбата, като излага подробни съображения. В хода по същество пледира за уважаване на жалбата.

Ответната страна – началник на РДНСК – ЮИР, чрез процесуалния си представител по пълномощие – юрк. Й.Т. А. (пълномощно по лист 53 от делото), оспорва жалбата като неоснователна и пледира същата да бъде отхвърлена. Представя в цялост административната преписка. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна – главен експерт „Архитектура и строителство“ ЦАУ „Изгрев“ на община Бургас, чрез процесуалния си представител по пълномощие – юрк. С.С. Д. (пълномощно по лист 54 от делото), изразява становище за неоснователност и недоказаност на жалбата.

Административен съд Бургас, ХІІ състав, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Не е спорно между страните, а и от скица на поземлен имот № 15-230585-09.07.2014 г. (лист 38 от делото) се установява, че поземлен имот с идентификатор 07079.601.215, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ с площ от 372 кв.м., с начин на трайно ползване – комплексно застрояване, представляващ УПИ ХХVІІ-215, представлява частна общинска собственост.

От нотариален акт № 140, том І, рег. № 796, дело № 68 от 14.04.2010 г. на нотариус при Бургаския РС (лист 27-28 от делото) се установява, че „Ер Джи 2009“ ЕООД е закупило от „Номо Инвест“ ООД сграда с идентификатор 07079.601.92.10 с площ от 229 кв.м., ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, а именно имот с идентификатор 07079.601.92 (стар идентификатор на имот 07079.601.215). Представени са и три броя нотариални актове: НА № 117, том ІІ, рег. № 2480, дело № 291 от 25.05.2011 г., НА № 112, том ІІ, рег. № 4885, дело № 296/2011 г. и НА № 119, том І, рег. № 1704, дело № 107/2011 г., съгласно които „Ер Джи 2009“ ЕООД продава част от находящи се в описаната по-горе сграда самостоятелни обекти на различни физически и юридически лица.

С повторно искане (поради проведено предходно производство приключило с отменителен акт на началника на РДНСК – ЮИР) с вх. № 26-00-368/6/29.05.2015 г. (лист 24-26 от делото) „Ер Джи 2009“ ЕООД е поискало издаване на разрешение за строеж на „Ажурна ограда с височина Н-2.20 м. за ПИ с идентификатор 07079.601.215 по КК на гр. Бургас, УПИ ХХVІІ, кв. 3 по плана на к-с „Зорница“. Представени са и конструктивни указания (лист 36 от делото) относно изграждането на оградата, видно от които оградата ще преминава по дворищната регулация с ПИ 07079.601.214, ПИ 07079.601.219 и частично до съществуващата сграда в ПИ 07079.601.216.

По повод на постъпилото искане е изискано становище от община Бургас, при което директора на дирекция „УОС“ е заявил с писмо рег. индекс № 26-00-368/8/03.07.2015 г. (лист 23 от делото), че общината като собственик на процесния имот и на неговите съседни имоти не желае изграждането на исканата ограда, тъй като до възникване на инициатива за разпореждане с имотите, няма належаща необходимост от ограда. При изразеното несъгласие от собственика на поземления имот за изграждане на исканата ограда и като е приел, че искането не е подадено от легитимирано лице по чл. 148, ал. 4, вр. чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, тъй като не е подадено от собственика на УПИ ХХVІІ, кв. 3 по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, гл. експерт „Архитектура и строителство“ при община Бургас е издал мотивиран отказ за издаване на разрешение за строеж обективиран в решение № 1777/20.07.2015 г. (лист 20-21 от делото). Последното е получено лично от управителя на „Ер Джи 2009“ ЕООД на 21.07.2015 г. (лист 22 от делото), който от своя страна е подал жалба с рег. индекс № 26-00-368/10/31.07.2015 г. (лист 15-19 от делото) пред началника на РДНСК – ЮИР. Със заповед № ДК-10-ЮИР-93/20.10.2015 г., след като е възприел тезата на гл. експерт, че „Ер Джи 2009“ ЕООД не притежава качеството на възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ и следователно не може да претендира издаване на разрешение за строеж, началника на РДНСК – ЮИР е отхвърлил жалбата. Видно от представените известия за доставяне (лист 13 от делото) заповедта е връчена на „Ер Джи 2009“ ЕООД на 12.11.2015 г. и на ТД „Изгрев“ при община Бургас на 11.11.2015 г.

Приетите от съда писмени доказателства не са оспорени по реда на чл. 193 и сл. от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК и съдът не намира причина да не ги кредитира при постановяването на акта си.

 

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна:

Доколкото жалба е подадена в деловодството на РДНСК-ЮИР на 23.11.2015 г., т.е. преди изтичане на преклузивния 14-дневен срок за оспорване, от надлежна страна – лице инициирало производството, срещу подлежащ на оспорване акт, то съдът намира същата за процесуално допустима.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 168, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 219, ал.1 от ЗУТ, съдът служебно извърши цялостна проверка на законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК. Прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, доводите на страните и приложимия закон.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съдът е сезиран с жалба против заповед на началника на РДНСК-ЮИР, с която е отхвърлена жалбата на настоящия жалбоподател срещу отказ за издаване на разрешение за строеж, постановен от гл. експерт при община Бургас. Предвид характера на оспорения акт, а именно такъв, с който се разглежда по същество индивидуален административен акт, то в съдебното производството по обследване законосъобразността на процесната заповед на началника на РДНСК – ЮИР е необходимо да се изследва и законосъобразността на обжалвания пред РДНСК административен акт, в случая отказ за издаване на разрешение за строеж. Предвид това съдът следва да извърши проверка и на оспорения пред началника на РДНСК отказ за съответствието му с материалния закон и спазване на административнопроизводствените правила при издаването му.

Заповед № ДК-10-ЮИР-93/20.10.2015 г. на началника на РДНСК-ЮИР е издадена по реда на чл. 216, ал. 2 и сл. от ЗУТ. Съгласно чл. 216, ал.2, във връзка с ал.5 от ЗУТ разрешенията за строеж се обжалват пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, които от своя страна се произнасят със заповед, с която отменят изцяло или отчасти акта или отхвърлят жалбата, респ. оставят в сила обжалвания административен акт. В този смисъл оспорената заповед е издадена от компетентен орган, при наличие на правомощие за това. Заповедта е издадена в предвидената от закона писмена форма и е мотивирана съгласно чл. 59, ал.2 от АПК. В нея са изложени фактическите и правни основания за издаването й. Следва извод, че не са налице отменителни основания по чл. 146, т.1 и т.2 от АПК.

Съдът приема, че по отношение на оспорваната заповед не са налице и основанията за незаконосъобразност по чл. 146, т.3, т.4 и т.5 от АПК. При издаване на оспорваната заповед, както и при издаване на самия отказ, не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. От административния орган са изяснени всички относими за спора факти и обстоятелства. Последното е довело и до правилно прилагане на материалния закон и актът съответства на целта на закона.

Спорът между страните се свежда до това дали жалбоподателят има качеството на възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, вр. с чл. 148, ал. 4 от ЗУТ, т.е. дали същият е в кръга на лицата имащи право да искат издаване на разрешение за строеж на „Ажурна ограда с височина Н-2.20 м. за ПИ с идентификатор 07079.601.215 по КК на гр. Бургас, УПИ ХХVІІ, кв. 3 по плана на к-с „Зорница“, т.е. на поземления имот в който е построена сградата. В нормата на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ е посочено, че възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. За да бъде законосъобразно едно разрешение за строеж, то при всички положения следва да бъде издадено на възложителя, който удостоверява това си качество със съответните документи за право на собственост или съответните ограничени вещни права върху имота. Тези предпоставки са задължителен елемент от съдържанието на правото на лицето да иска да му бъде издадено разрешение за строеж. Във всички случаи това означава, че такова може да бъде издадено на собственика или на възложителя и при наличие на предвидените в закона предпоставки (в същия смисъл решение № 1333 от 29.01.2013 г. по адм. д. № 3713/2011 г. на ВАС, II отд.).

Съгласно разпоредбата на чл.182, ал.1 от ЗУТ строежи в чужд урегулиран поземлен имот имат право да извършват лицата, в полза на които е учредено право на строеж или право на надстрояване или пристрояване на заварена сграда, както и строежи под повърхността на земята. Не е спорно по делото, че жалбоподателят не е собственик на недвижимия имот в който е построена сградата. Собственик на имота е община Бургас. От нотариален акт № 140, том І, рег. № 796, дело № 68 от 14.04.2010 г. на нотариус при Бургаския РС (лист 27-28 от делото) се установи, че жалбоподателят е придобил правото на изградената в общинския имот сграда ведно със съответните идеални части от учреденото на праводателя му право на строеж в този имот. Следователно, доколкото разрешението за строеж е ограничено вещно право, то „Ер Джи 2009“ ЕООД, в качеството си на правоприемник на „Номо Инвест“ ООД, е придобило вещно право да строи в чужд имот на деривативното правно основание (цитирания договор), т.е. да строи в имот с идентификатор 07079.601.215, но това право е само за очертания с договора обхват – за сградата, а не и за построяването на „Ажурна ограда с височина Н-2.20 м. за ПИ с идентификатор 07079.601.215 по КК на гр. Бургас, УПИ ХХVІІ, кв. 3 по плана на к-с „Зорница“. Легалната уредба на понятието „строеж“ е дадена с §5, т.38 от ДР на ЗУТ, където е посочено, че „строежи“ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. От изложеното следва извод, че по отношение на „Ер Джи 2009“ ЕООД не е налице основание да се приеме, че е възложител по смисъла на чл. 148, ал. 4 от ЗУТ, вр. с чл. 161, ал.1 от ЗУТ. За да се приеме обратното, че дружеството има правата на възложител по смисъла на закона, то или трябва да е придобил правото на собственост върху имота, който иска да загради, или трябва да му е учредено право на строеж от собственика на този имот, но за строежа, който иска да построи, в случая за оградата, което право „Ер Джи 2009“ ЕООД не притежава.

По изложените съображения съдът приема, че оспорената заповед е законосъобразен административен акт. Не са налице твърдените пороци, поради което жалбата на „Ер Джи 2009“ ЕООД следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

 

По разноските.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 3 от АПК съдът възлагане разноските по делото в тежест на жалбоподателя.

Процесуалният представител на ответника своевременно е направил искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението по реда на чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. 1 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, което е в размер на 600 лева. По изложените съображения съдът осъжда жалбоподателя да заплати на ответника сумата от 600 лева – разноски по делото.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2, пр. последно от АПК, Бургаският административен съд, дванадесети състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ер Джи 2009“ ЕООД с ЕИК 200274658, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ***, представлявано от управителя Г.Ф.Ф., против заповед № ДК-10-ЮИР-93/20.10.2015 г. на началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена жалба с вх. № 26-00-368/10//31.07.2015 г. против решение № 1777/20.07.2015 г. на главен експерт „Архитектура и строителство“ при община Бургас, с което е отказано издаване на разрешение за строеж за „Ажурна ограда с височина Н-2.20 м.“ в УПИ ХХVІІ, кв. 3 по плана на к-с „Зорница“, гр. Бургас с идентификатор 07079.601.215 по кадастралната карта на гр. Бургас, като неоснователна.

ОСЪЖДА „Ер Джи 2009“ ЕООД с ЕИК 200274658, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ***, да заплати на РДНСК - Югоизточен район, адрес гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 5, сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски в производството по административно дело № 181 по описа за 2016г. на Административен съд Бургас.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.

СЪДИЯ: