ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети април през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 181 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:24 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Ер Джи 2009” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат И., с пълномощно от днес;

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на РДНСК-Югоизточен район, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен експерт „Архитектура и строителство” ЦАУ „Изгрев” на община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес. Призовката за днешното съдебно заседание е връчена на 31.03.2016г. чрез юрисконсулт С.Д..

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: С оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна предоставям на съда.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: От името на представлявания от мен орган заявявам, че сме получили призовката на 31.03.2016година, но не правя възражение за даване хода на делото. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът като съобрази изрично изложеното от представителя на заинтересованата страна, намира че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Ер Джи 2009” ЕООД против заповед № ДК-10-ЮЕР-93/20.10.2015 година на началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е потвърдено решение № 1777/20.07.2016година на главен експерт „Архитектура и строителство” при община Бургас. С оспореното решение е отказано издаване на разрешение за строеж за „Ажурна ограда с височина Н-2,20м за ПИ с идентификатор 07079.601.215 по КК на гр.Бургас, УПИ ХХVІІ, кв.3 по плана на к-с „Зорница”.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка доказателства. Считам, че спорът е изцяло правен и няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка, която е в цялост, като доказателство по делото. Аз също считам, че спорът е изцяло правен, с оглед на което няма да соча доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател, от името на заинтересованата страна главен експерт „Архитектура и строителство” ЦАУ „Изгрев” на община Бургас, считам подадената жалба за неоснователна и недоказана. Запознати сме с преписката и моля да се приеме. Същата е в цялост. Няма да представям доказателства.

 

Съдът като съобрази заявеното от страните и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка документи, като доказателства по делото.

 

             АДВОКАТ И.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

            ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ И.: Моля да уважите жалбата, като подробни аргументи сме изложили в нея. Искам само да разясня, че от гледна точна на обжалваната заповед на РДНСК, органът е приел, че по поисканото разрешение за строеж доверителят ми няма качеството на възложител и право да поиска ограждане. Според главният експерт само възложителя има право да поиска това, но тогава нито един общински имот, в който има изпълнено сто процентово застрояване, според предвижданията и показателите на ПУП-ПРЗ нямаше да бъде ограден. Спорът е дали собственик на самостоятелен обект в имот въведен в експлоатация може да поиска поставянето на ограда, без съгласието на тъй наречения „гол собственик на земята”, която е общината. От гледна точка на главния специалист това е основанието да откаже разрешение за строеж,  където е акцента според мен на тази преписка, която е четири годишна. Веднъж има отказ и сме обжалвали и началника е отменил отказа като немотивиран и след това има нова заповед, която обжалваме по настоящото дело. По съществото на спора, поддържам доводите изложени в жалбата. От представената преписка е видно, че действително мотивите на главния специалист се дължат на становището представено от началника на Общинска собственост, че в новообразуваните имоти, образувани по искане на община Бургас по служебна разработка има находящ се обект по чл.120 от ППЗТСУ, за който те нямат интерес да бъде премахнат до осъществяване на инвестиционна инициатива, тъй като взимат наем от него. Съответно главният специалист е възприел това становище, което е изцяло по целесъобразност, а не по законосъобразност. Изводът който се прави е, че докато община Бургас не поиска поставянето на ограда, тя не може да се постави, тъй като това може да се случи след възникване на инвестиционна политика от страна на собственика на земята, т.е. общината. В случая кметът е одобрил ПУП, като обекта който е по чл.120 от ППЗТСУ е отреден за озеленяване и е прилежащ терен, а парцела на жалбоподателя за фурна и комплексно обслужване, който е изцяло застроен. Този терен на общината - отреден за озеленяване и е прилежащ терен към изградена сграда, в която той няма собственост и той не може да бъде използван за нищо друго и общината не може да го надстроява и  в същото време те ни казват, че не желаят ограда, защото взимат наем от обект. Общината няма интерес да иска ограждане на този ПИ. В тази връзка изграждането на ограда може да поиска всеки един от собствениците на самостоятелни обекти в сградата, естествено и „голия собственик” на ПИ. Този одобрен ПУП-ПРЗ има за цел от един поземлен имот да бъдат създадени отделни самостоятелни такива. Става така, че собственият план, който е приела общината, няма да се изпълни, тъй като нито ще го плаща, нито ще го строи и по същата логика на началника на РДНСК и община Бургас, никога няма да могат да се обособят имотите и този обект по чл.120 от ППЗТСУ може да стои там, тъй като това е допустимо до възникване на инвестиционна инициатива от страна на собственика на земята. Получава се, че разработката е служебна на община Бургас, а главният експерт не е съгласен с така особените ПИ да бъдат отграничавани с огради. Разпореждането с имот отреден за озеленяване е невъзможно и ако е отредено следва да се изпълни, а не да се търпят обекти, за които общината взима наем. Стига се до абсурда изградените обекти да са в зависимост от прилежащата площ. Има 4-5 самостоятелни обекта, които са близо до немската гимназия, където постоянно има ученици, има цех за производство на закуски и ветеринарна клиника и не могат да се спазват изискванията на ХЕИ и които и да е други изисквания. Считаме отказът за незаконосъобразен и не съобразен с цялостната идея и разпоредбите на ЗУТ. Моля да уважите жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. На първо място освен подробно изложените мотиви  в оспорената заповед, моля да имате предвид, че в настоящото производство на първо място на оспорване подлежи заповедта на началника на РДНСК- Югоизточен район, а не отказът на главен експерт в ТД „Изгрев” при община Бургас. Възприетите и в жалбата доводи за целесъобразност на отказа са напълно недоказани и неверни. На първо място точно и ясно в чл.161, ал.1 ЗУТ е дадено легално определение на думата „възложител”, според която е именно собственика на имота. Не е спорно по делото и е видно от скицата от кадастъра, че собственик на имота е община Бургас. Отделно в чл.182 от ЗУТ законодателят е определил и ред според, който се допуска да се строи в чужд имот, но това е възможно само и единствено при строго спазване на нормативната уредба, а именно чл.182 и следващите от ЗУТ. Към доказателствата, а и към настоящия момент не е представен договор за отстъпено право на строеж и именно поради това няма как законосъобразно собственика на самостоятелен обект в сграда да бъде титуляр на разрешение за строеж, което по никакъв начин не касае неговата собственост. Строежът с оглед и неговото предназначение „ограда” следва да бъде изпълнен в имот собственост на общината, с оглед на което изначално производството е недопустимо, тъй като съгласно чл.144, ал.1 от ЗУТ инициатива, т.е. искане за издаване на разрешение на строеж, може да подаде единствено възложител по см. на чл.161, ал.1 от ЗУТ. С оглед на горното моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Искам да допълня и това, че предния отказ на главният експерт на ТД „Изгрев” е отменен от началника на РДНСК- югоизточен район изяло на процесуални нарушения, а именно неспазване на установена форма, липса на мотиви и залегналите в чл.56 от АПК разпоредби на индивидуалните административни актове. По същество и в предходната заповед безспорно е записано, че фактите са така, но поради липса на изискуемите на акта реквизити, тя е отменена.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам становището изразено от процесуалния представител на органа издал оспорваната заповед и моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

АДВОКАТ И.: Отреждането няма как да се изпълни, ако този който може не се инициира. Общината, която е продала парцела, която е продала правота на строеж, тя няма никакво отношение и интерес да иска да си го огради, затова моля да създадем някаква практика запазвайки си обектите, от които да взима наеми, да ни дадат на нас със законно изградените обекти да си ги оградим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Правото на строеж е за сграда и не касае ограда.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:41часа.

 

             СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: