ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 181 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят ЕТ „СНАД – А.Д.” - редовно уведомен се явява лично и с адв. М. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началник на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен се явява юк. К. с представено поделото пълномощно.

За заинтересованата страна Главен архитект на Община Несебър - редовно уведомен, представител не се явява.

Заинтересованата страна К.К.Б. - редовно уведомен по чл. 47, ал.7 ГПК, не се явява и не се представлява.

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „СНАД – А.Д.” с ЕИК по Булстат 020446298, със седалище и адрес на управление: гр.  Несебър, ул. „Струма” № 25, представлявано от А.С.Д., против Заповед № ДК–10-ЮИР-56/13.11.2014 г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на ЕТ „СНАД-А.Д.”, представлявано от А.С.Д., против Акт за узаконяване № 49/18.09.2003 г. за строеж: „Втори и подпокривен етаж на жилищна сграда /западен близнак/”, находящ се в УПИ ІІІ-323, кв.58 по плана на гр. Несебър, издаден от главния архитект на Община Несебър на името на К.К.Б. и е прекратено образуваното административно производство.

 

 

Адв. М.: Поддържаме жалбата против заповедта. Единствения довод, с който началникът на РДНСК ЮИР се произнася по реда на административното обжалване, че жалбоподателят е узнал за оспорения от него акт преди три години с посочените съдебни решения. Представили сме доказателства, с които оспорваме твърдения в заповедта порок. Не е от значение узнаването, а получаване съдържанието на акта. Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Счели сме по същество, че жалбоподателят знае за акта за узаконяване косвено с водените съдебни дела по гражданскоправни спорове. Считаме, че обявяване на акта за узаконяване не е следвало да има, тъй като лицето не попада в кръга на заинтересованите страни по акта за узаконяване. В преписката по делото, под № 4 в описа към писмото, съществува доказателство, относно обявяването на акта за узаконяване.

 

Адв. М.: Доводи в тази насока по обжалваната заповед липсват, тогава следва да се приеме, че ние не сме заинтересовано лице по реда на чл. 149 от ЗУТ. Твърдим, че сме заинтересовано лице, но не сме уведомени. Не спорим, че не сме уведомени от издателя на акта. Ние твърдим, че не ни е връчен акта по чл. 61 от АПК. Меродавен е процесуалния ред. Моля да констатирате, че в преписката по издаване на заповедта, самият административен орган, издател на акта за узаконяване, е заявил, че не е провел процедура по връчване на акта за узаконяване.

Към жалбата на ДНСК сме приложили доказателство за собственост на обекта, за който е издаден акта за узаконяване. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Юк. К.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. М.: Уважаема г-жо Съдия, моля в настоящото производство да постановите решение, с което да отмените обжалваната от нас заповед на началника на РДНСК Югоизточен район. Неправилно административният орган по чл. 216 ЗУТ е приел, че жалбата е просрочена и недопустима. Видно е и не се оспорва от административния орган, че издателят на оспорения от нас акт за узаконяване, не е извършил уведомяване на заинтересованата страна по чл. 149 ЗУТ. Удостоверили сме това ни качество като заинтересована страна с нотариален акт за собственост. Липсва извършена правна процедура по ЗУТ и чл. 61 АПК, с която да сме били уведомени за акта за узаконяване и оттук не тече предвидения по закона срок и следва да се приеме, че жалбата е депозирана в срок.

Моля за отмяна и връщане на преписката на административния орган с указание за произнасяне по същество.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия,  моля да отхвърлите жалбата и да постановите решение, с което да оставите в сила оспорената заповед по мотивите подробно изложени в нея.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Това строителство не е извършено от собственика в момента. Извършено е от покойния М.Я. Продадено е на него само един етаж от сградата и в правния мир този подпокривен етаж не съществува. С един акт на архитекта това лице К.Б. става собственик.

 

Адв. М.: За да издаде акт, Главният архитект трябва да установи момента на извършване на строежа, което не е направено.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с определение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: