ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 181 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

От жалбоподателите се явява А.М.А.. Не се явява жалбоподателят З.Ш.А., редовно уведомен. За двамата жалбоподатели се явява адвокат К.Я..

За ответника по жалбата- кмет на Община Руен се явява адвокат Т. Ж..

Заинтересованите страни К.И.Ю., Г.Х.Ю., Н.М.И., Х.М.И., и Х.М.А. не се явяват, редовно призовани. За заинтересованата страна К.И.Ю. се явява адвокат Р.Д..

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

Адвокат Я. - Да се даде ход на делото.

Адвокат Ж. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г.- 66 г., българска, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.- Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. на въпросите на адвокат Я.- Скицата, която съм приложила към заключението, е извадка-копие от единствения, при това оригинален на неодобрения кадастрален план от с.Соколец от 1987 г. Моята информация, която съм нанесла върху приложената към заключението скица, не представлява регулационна линия. Няма посочена граница в плана, няма никаква имотна граница. Говорим за югозападната част на имота. Това е моя линия, по която съм оцветила. Югозападната част, оцветена в зелено, е предмет на ПУП и то с номер 261, така е разработен ПУП, но в кадастралния план имотът е един. Оцветеното в приложената към заключението скица в жълто и зелено представлява един имот с № 173.

Адвокат Я.- Имам въпрос към вещото лице, но за целта моля да ми бъде предоставена възможност да бъде предявя една скица. Представям извадка от неодобрен кадастрален план на с.Соколец, за ПИ №173, издадена на 04.12.2014г. от гл.архитект на Община Руен, която моля да бъде приета по делото. И въпросът ми към вещото лице е има ли идентичност между представената от мен извадка и приложената към заключението скица.

 

РЕПЛИКА на адвокат Ж. – Тя е повторение на вече представено доказателство. За втори път е представена схемата, не е необходимо

Адвокат Д. – Не възразявам да бъде приета тази скица.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА извадка от неодобрен кадастрален план на с.Соколец, за ПИ №173, издадена на 04.12.2014г. от гл.архитект на Община Руен.

 

Съдът предяви на вещото лице Г. приетата извадка от неодобрен кадастрален план на с. Соколец.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. на поставения от адвокат Я. въпрос: Оцветеното в жълто на предявената ми извадка от неодобрения кадастрален план и моето оцветено жълто-зелено са един имот. Посоченото в представената в момента скица и оцветено в жълт цвят е идентично с посоченото в скицата приложена към заключението ми със зелен контур, целия контур.

Адвокат Я. – Нямам други въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. на въпросите на адвокат Ж. – С процесната заповед, съобразно разпоредбите чл.110 ал.1 от ЗУТ, за част от имот №173 е допуснат и изработен проект за подробен устройствен план на с.Соколец, обаче в този надпис не е конкретизирано дали ПУП касае частта за застрояване или регулация. Експертизата е разработена за ПУП, който изисква цялостно урегулиране на поземления имот. От съдържанието на заповедта се вижда, че е допуснато и одобрено за изграждане на едно допълващо застрояване в имота на магазин за хранителни стоки. Такова е искането за скица и виза за построяване. С този проект имотът си остава имот, не е урегулиран с номер на парцел и квартал и е допуснато това застрояване, което вече е реализирано. В случая както е поискано да се разреши строителството на един магазин в този имот, би следвало да се изготви само със скицата и визата на главния архитект, за да се установи строежа, не беше необходимо да се процедира като ПУП. В преписката няма приложена виза, има допускане и одобряване. Няма скица с виза къде да бъде разположен обектът.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. на въпросите на адвокат Д.: Самата виза не е приложена по преписката, разрешението за строеж трябва да се издаде след издаването на виза. Трябва да има виза с установяване местоположението и котиране къде да бъде строежа, след което се издава разрешение за строеж и не следваше да се прави процедиране на всички части. Не може да се прави ПУП за построяването на магазин.

Адвокат Д. – Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Г. за положения труд възнаграждение в размер на 250 лв., платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Я. - В заключението е посочено, че в образуваната преписка по повод издадената заповед има две обратни разписки изпратени до Осман Смаил И. и М. Х. М.. Прави впечатление, че М. Х. М. *** към датата на издаване на процесната заповед. Същият е бил кмет на селото и в това му качество му е връчено обявлението. Уточнявам, че собственик към датата на издаване на процесната заповед е М.И.Ю., който видно от заключението не е получил уведомление и не е уведомен за издадената заповед. Във връзка с това кой е собственикът, представям три броя нотариални актове, от които може да се проследи кой е собственик на имотите. Нямам други искания по доказателствата.

Адвокат Ж. – Не е ясно какъв е Н. И..

Жалбоподателката А. – Това е вторият купувач.

Адвокат Ж. – Искам само да отбележа, че това са документи, които са издадени много след процедиране и влизане в сила на процесната заповед. Считам, че не следва да се приемат като доказателства представените днес от процесуалния представител на жалбоподателя два констативни нотариални актове съставени на 25.09.2003г. предвид на обстоятелството, че заповедта предмет на обжалване е с дата 06.01.2003г. и е влязла в сила много преди съставянето на тези процесни нотариални актове. Към този момент, видно от административната преписка и съдържащата се в нея нотариален акт от 1998 на К.М., който е наследодател на същите, сочат на процесуална легитимация на лицата към момента на издаване на атакуваната заповед. С оглед на това, моля да не се приемат.

Адвокат Д. - Имам същото становище като колежката. Заповедта е издадена на 06.03.2003г., към който момент на имота, сегашния имот на жалбоподателката А.А., е бил нейния баща видно от приложения нотариален акт от 13.3.1998г. т.е., ако някой е трябвало да бъде уведомен или уведомяван това не е жалбоподателката. Посочила съм подробности в становището, което е представено по делото. Нямам други доказателствени искания.

Реплика на адвокат Я. – Правя възражение. Видно е, че от представения нотариален акт, същият легитимира бащата на доверителката ми А. като собственик на процесния имот към датата на издаване на заповедта. Представил съм нотариалния акт с оглед проверка собствеността на имота с № 65/2009г. От така представените актове е видно, че собствеността е била на баща им, който не е уведомен за оспорената заповед. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА нотариални актове №40/1998г, №189/2003г., №190/2003г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

        

Адвокат Я. – Моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен оспорения акт. Безспорно се доказа изложеното в жабата, установи се, че проекта не отговаря на законовите изисквания и следва да бъде отменена заповедта. Заповедта не е обявена на всички Заинтересовани страни, вкл. и на бащата на доверителката ми. Моля да уважите жалбата, както и да ни присъдите заплащане на разноски.

Адвокат Ж. – Моля да оставите без разглеждане жалбата на жалбоподателите и да прекратите настоящото производство, поради съображенията, които изложих в съдебно заседание на 03.10.2014г., досежно наличието на основания за прекратяване на производство, а именно разпоредбите на чл.159, ал.1, т.4 и т.5 от АПК. Ние сме изправени пред обжалване на един влязъл в сила административен акт по смисъла на закона. От приложените по делото писмени доказателства, а и от приетата и изслушана съдебно-техническа експертиза, по безспорен начин се установява, че се касае за проведено производство, което дори не е било необходимо да се провежда, по отношение на създаване само на план за застрояване, план по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ. За строеж на сграда от допълващо по смисъла на закона застрояван не съответните имоти и на застрояване, което се осъществява в неурегулиран имот, за което е необходимо не цялостно процедиране по реда на 124 и сл. от ЗУТ, а само и единствено издаване на виза с отбелязване на местонахождението на обекта на допълващо лице. Касае се за магазин, спор няма в производството за това, и издадено съответно разрешение. Както и от изявлението на вещото лице се установи, че въз основа на издаденото разрешително обекта е реализиран. Разпоредбите на ЗУТ предвиждат и самостоятелна процедура за обжалван на разрешение за строеж, който акт също не е обжалван, а след като е влязъл в сила, той не подлежи на отмяна, изрично посочено в разпоредбите на ЗУТ. По тези съображения считам, че категорично настоящото производство следва да бъде прекратено поради липса на основание. За допустимостта на индивидуалния административен акт, който е влязъл в сила, не е оспорен и проверката на законността в това производство не е належаща за допускане и разглеждане на жалбата. Моля за произнасяне в този смисъл.

Адвокат Д. – На същото становище съм като колежката. Само ще допълня, че ищцата се опитва с обжалване по административен ред на акт, какъвто е заповедта, да реши спор за материално право. Аз съм доказала, че този спор е предмет на друго дело и моля да прекратите производството. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалните представители на ответника и на заинтересованата страна К.Ю. 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: