ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 181 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

От жалбоподателите се явява А.М.А.. Не се явява жалбоподателят З.Ш.А., редовно уведомен. За двамата жалбоподатели се явява адвокат К.Я..

За ответника по жалбата- кмет на Община Руен се явява адвокат Т. Ж.

Заинтересованите страни К.И.Ю., Г.Х.Ю., Н.М.И., Х.М.И., и Х.М.А. не се явяват, редовно призовани. За заинтересованата страна К.И.Ю. се явява адвокат Р.Д., надлежно упълномощена.

 

Адвокат Я. - Да се даде ход на делото.

Адвокат Ж. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Д. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от З.Ш.А. и А.М.А. против заповед № 02/06.01.2003г. на кмета на община Руен, с която е одобрен ПУП на с. Соколец, досежно имот с пл.№173, с площ от 570 кв.м.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Я. – От името на моите доверители, поддържам жалбата. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства. Поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, с въпроси поставени в жалбата. Няма да соча други доказателства.

Адвокат Ж. – Моля жалбата да се остави без разглеждане на основание чл.159, ал.1, т.2, т.4 и т.5 от АПК. Производството по издаване на административния акт е проведено по реда на ЗАП, в периода 09.11.2002г. до 20.01.2003г. Жалбоподателят не е собственик на засегнатия от ПУП имот към момента на провеждане на процедурата за изменение на ПУП, а изменението касае само застрояването на ПИ №173, поради което жалбоподателят не е заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ. Поради факта, че не е собственик на имота, засегнат от изменението на ПУП, то неговите, на жалбоподателя интереси не се накърняват, за да е правосубектен, с оглед разпоредбата на чл.159, т.4 от ЗУТ. И на последно място, за административния акт надлежно са уведомени по чл. 131, ал.1, т.1 от ЗУТ към онзи момент заинтересованите лица и не са постъпили жалби, т.е. налице е влязъл в сила административен акт, обжалването е просрочено, поради което и на това основание жалбата следва да бъде оставена без разглеждане. Моля да приемете представената административна преписка от кмета на община Руен като доказателства по делото. Няма да соча доказателства. Що се касае до искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда да вземе отношение.

Адвокат Д. – Постарала съм се да представя в писмен вид становище, с комплект документи, считайки, че жалбата действително трябва да бъде оставена без разглеждане. Между страните има висящо дело в Айтоския районен съд, насрочено за 27.10.2014 г., като делото е за собственост и не касае изменението на ПУП. Представената справка е за това, кога е насрочено делото. Поддържам становището си. Считам, че жалбата не следва да се допуска за разглеждане. По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам, че не следва да бъде разглеждано. Моля да оставите жалбата без разглеждане и да ни се присъдят разноските.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и към административната преписка по издаване на оспорения акт писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на заинтересованата страна нотариални актове за собственост №173/1998 г., №40/1998г., №189/2003г., №190/2003г. и №65/2009г., искова молба до Айтоски районен съд от З.Ш.А., ведно със съобщение до З. Х. Х. по гр.д.679/2013г. на районен съд Айтос, отговор на искова молба от К.И. Х. и З. Х.И., Проучване и констатации от С. Н. Б.- специалист геодезист, с обяснителна записка и скица, заключение на техническа експертиза от М. Р. Г. по гр.д.679/2013г. на Айтоски районен съд, справка за насрочени дела на районен съд Айтос за м.октомври и ноември 2014г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, да даде заключение по поставените в жалбата задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. М. Г.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 250 лева, платим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014г. от 11.40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: