Р Е Ш Е Н И Е

 

         Номер 621          Година 18.03.2013          Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                  2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 181 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Г.Н.Д. *** срещу решение № 1968 от 18.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3894/2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас. Съдебното решение се обжалва като незаконосъобразно. Твърди, че вмененото му нарушение е неправилно квалифицирано като такова по чл.315, ал.1 от КЗ. Посочва, че в съставения АУАН и в издаденото въз основа на него НП не е посочено на мястото на извършване на нарушението, като счита, че липсата на този задължителен реквизит ограничава правото му на защита. С жалбата се иска отмяна на решението и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление №4136/12 от 05.09.2012г. издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, с което за нарушение по чл.315, ал.1 от КЗ, на основание същата разпоредба на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на НП са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като в същите нарушението е описано достатъчно ясно за да може нарушителят да разбере какво деяние му се вменява. Съдът е преценил, че правилно е посочена и нарушената законова разпоредба на чл.315, ал.1 от КЗ, в която се съдържа състава на това административно нарушение. Обоснован е извод, че не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя за посоченото по-горе нарушение, не са допуснати такива съществени процесуални нарушения. По същество е намерено, че с управлението на МПС, без за последното да има сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност” за 2012г., жалбоподателят действително е изпълнил състава на нарушението по чл.315, ал.1 от КЗ, като на посочената дата 14.08.2012г. е управлявал л.а.„Опел Фронтера” и е участвал в ПТП.. От съда е направена служебна проверка в интернет страницата на Гаранционен фонд за проверка за сключена застраховка ”Гражданска отговорност” от която се установява, че началната дата на сключване на договор за застраховка “Гражданска отговорност” за 2012г. за управлявания от жалбоподателя лек автомобил е 16.08.2012г., т.е. два дни след датата на ПТП-то и съставянето на АУАН, поради което правилно и законосъобразно жалбоподателят е санкциониран на основание чл. 315, ал.1 от КЗ.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по раздел ІІ буква „А”, т.10.1 от приложение № 1 е въведена с нормата на чл.249, т.1 от КЗ. От своя страна съгласно даденото §1, т.35 от КЗ легално определение за понятието „автомобилист” – това е собственикът, ползвателят, държателят или водачът на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му може да причини вреди на трети лица. Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение. Правното основание за издаване на наказателното постановление е разпоредбата на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, според която, лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1, се наказва със глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице.

 В случая не е налице спор по делото, че на посочените в наказателното постановление дата и час касаторът Д. е управлявал притежаваното от него моторно превозно средство, по отношение на което няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Ето защо за извършеното от него административно нарушение правилно е бил санкциониран на посоченото в наказателното постановление основание. 

Действително, както твърди и касатора, мястото на извършване на нарушението не е детайлно индивидуализирано в акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление, но това не е съществено процесуално нарушение, което да е довело до нарушаване правото му на защита с оглед характера на извършеното нарушение. Касаторът е санкциониран за това, че е управлявал лек автомобил, без за него да е сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Тази застраховка е необходимо да е сключена за всеки автомобил, който се управлява на територията на страната и всяко лице което управлява автомобил без сключена такава застраховка, във всеки един момент от управлението осъществява състава на административно нарушение по смисъла на чл.315, ал.1 от Кодекса за застраховането.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1968 от 18.12.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3894/2012г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

       2.