ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:   Ж.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 181 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

ЖалбоподателятБилд Инвест” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по жалбата директора на дирекция „ОУИ” Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител юк Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За прокуратурата на РБългария, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Г.

 

ПРОКУРОРЪТ - Моля Прокуратурата Бургас да бъде конституирана като страна по делото на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 159,ал.1 от ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Р България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор Г.

 

СТРАНИТЕ И ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 200800203/27.10.2008 г. издаден от органа по приходите при ТД на НАП – Сливен и потвърден изцяло с решение РД 10-11/19.01.2009 от директора  на Д”ОУИ” гр. Бургас при ЦУ на НАП и  се движи по реда на глави ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

ЮК Д.– Оспорвам жалбата като неоснователна.Моля да се приемат представените преписки по делото. Ще моля да не уважавате доказателствените исканията на жалбоподателя посочени в жалбата, тъй като всички документи, които е  анализирал органа по приходи и са имали отношение към РА са приложени към преписката. Считам, че тези доказателствени искания са неотносими към настоящия спор, както по отношение на РА, така  по отношение на РА на доставчиците и ДАПВ на доставчиците

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок,  поради което намирам жалбата за процесуално допустима. Моля да се приемат представените доказателствата. По отношение на искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза считам същата за основателна

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА предствените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка находящи се на л.47 от делото, както и Решение № РД-10-11/19.01.2009 г. на директора на дирекция «ОУИ» Бургас, известие за доставяне с № 426810 заповед на изпълнителния директор на НАП от 02.07.2008 г.

 

Съдът намира исканията на жалбоподателя, обективирани в жалбата за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза допустими и основателни,  като първата от тях следва да се допусне първоначално, а втората да бъде допусната след като бъде извършена  съдебно-техническа експертиза. По изложените съображения и на осн. чл 195 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства и след като извърши посещение и оглед на място и се запознае с извършените СМР в жилищна сграда, находяща се в *** да даде заключение по формулираните  от жалбоподателя въпроси обективирани в жалбата на л. 16 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален  депозит в размер на 500 лв., вносими в седемдневен срок от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас. Указва на последния, че в същия срок трябва да представи доказателство за внесения  депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице  инж. Я.Д., което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. Указва на вещото лице, че най-късно в едноседмичен срок преди  следващото съдебно заседание  следва да депозира експертното  си заключение.

УКАЗВА на жалбоподателя, че искането му за  съдебно-икономическа експертиза ще бъде разгледано след приемане на заключението по съдебно-техническата експертиза.

 УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да конкретизира искането си за събиране на доказателства от трети лица, а именно издадените ДРА и ДАПВ на доставчиците след 01.01.2005 г. като посочи какви факти ще се установяват с тях.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за  16.06.2009 г. от 11.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на жалбоподателя с дадените указани във връзка с допуснати доказателствени средства.

Да се призове вещото лице.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: