ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и осми септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1819 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЯТ    „ЕЙЧ ДЖИ ЕН ГРУП“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Д.О., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.О., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.П.Н., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Н., редовно уведомен, не се явява. Всички жалбоподатели – физически лица, се представляват от адвокат С., с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., с пълномощно от днес

ОТВЕТНИКЪТ   Началник на РДНСК - Югоизточен район Бургас, редовно уведомен, се представлява от ст. юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Окръжна прокуратура Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по две жалби. Жалба на „ЕЙЧ ДЖИ ЕН ГРУП“ ООД, ЕИК 201831996, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул. „Драва“ № 10А, представлявано от управителя Елиас Хенди, Р.Д.О., Д.К.О. ***, Р.П.Н. и Б.С.Н.,***, всички представлявани от адвокат С. и жалба на гл. архитект на Община Несебър против Заповед № ДК-10-ЮИР-26/07.06.2017 г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е обявено за нищожно издаденото от гл. архитект на Община Несебър Разрешение за строеж № 413/25.09.2014 г. за „Жилищна сграда за сезонно ползване с домови ВиК връзки“, находящ се в УПИ V-495, кв. 98, гр. Несебър, представляващ имот с идентификатор 51500.502.495 по КК на гр. Несебър, ведно с одобрените на 18.07.2014 г. инвестиционни проекти по части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, Електро, ВиК, ТТЕ, Инженерно-геоложко проучване и ПБЗ, по протест изх. № 2426/2017 г. от 14.03.2017 г. на прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с административната преписка писмени доказателства.

 

С оглед дадените указания на съда, по делото е постъпила писмена молба от процесуалния представител на жалбоподателите с вх. № 9480/07.09.2017 г., към която са приложени писмени доказателства и адвокатско пълномощно и е изразено становище.

 

          АДВ. С.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете представените с жалбата ни и с допълнителната молба документи, като писмени доказателства по делото.

Запознахме се с административната преписка, която не е пълна, поради което поддържам искането ни за представяне на същата в пълнота така, както сме направили доказателственото искане още с жалбата и съответно сме го поддържали с допълнително представената молба.

          Освен преписката, която е представена, сме направили искане да се представи констативен протокол на служители на РДНСК – Бургас за извършена служебна проверка по отношение на процесното строителство, като за пореден път е установено, че процесните строителни книжа са законосъобразни. Цитирам въпросния протокол, тъй като съм се възползвал от правото още преди издаване на заповедта по чл. 216 от ЗУТ да се запозная с преписката и този протокол на съответната дата е изготвен от служители на РДНСК- Бургас - инж. К.М.и от инж. Д.К.. То е част от преписката. Искам нейното представяне дотолкова, доколкото първото нещо, което се проверява от органите на РДНСК е за съответствие на така одобрените строителни книжа с предвиждане на ПУП. Искам да се представи този протокол, за да се отдели спорното от безспорното. Ако колегата счита, че обявената нищожност на процесните строителни книжа не е свързано с нарушения на предвижданията на ПУП, то тогава ще си оттегля това искане.

Последното ми искане е за назначаване на съдебно-техническа експертиза след като се представят доказателствата.

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поддържам жалбата. Искам да направя едно допълнение, което е във връзка с административното производство по издаване на процесната заповед. Правното основание, на което е извършено производството е чл. 216 от ЗУТ, като съгласно ал. 7 от този текст, административният орган има 15-дневен срок, в който да се произнесе. В настоящият случай, протестът на Окръжна прокуратура е входиран в РДНСК с № ЮИР-Б-24-00-262/16.03.2016 г., а процесната заповед е издадена на 07.06.2017 г. В този смисъл считам, че е издадена извън установения преклузивен срок, поради което е издадена при липса на компетентност. Освен това, искам да направя искане за назначаване на съдебно-геоморфологична експертиза от вещо лице геоморфолог, което след като се запознае с материалите по делото и посети имота и съответно вземе проби от същия, да отговори на въпроса:

1.В поземлен имот с идентификатор 51500.502.495 от КККР на гр. Несебър има ли образувания, които представляват дюни по смисъла и дефиницията по §1, т. 4 от ЗУЧК, а именно: да са формирани от насипване на пясъци в резултат на взаимодействието на суша, море и вятър?

Представям нарочна писмена молба в този смисъл.

 

Считам, че по делото следва да бъде изискан протоколът, с който е одобрена специализираната кадастрална карта на дюните, което да бъде изискано от СГКК – Бургас.

Представям нарочна писмена молба на основание чл. 192, ал. 1 от ГПК, приложим на основание чл. 144 от АПК, като моля да задължите трето неучастващо лице по делото, да представи преписи на всички доказателства заедно с протокол от 30.10.2014 г., съставен от Комисията по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1/16.09.2008 г. Считам, че е необходима тази информация, защото във всички случаи за установяване на спорните въпроси по делото е необходимо извършването на тази експертиза, а от самия протокол се установяват документите, които са приети.

Поддържам искането да бъде представен съответния протокол. Нямам други доказателствени искания.

По отношение на направените доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя, не се противопоставям.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: На първо място: оспорвам двете жалби като неоснователни.

На следващо място: относно направените доказателствени искания в сезиращата жалба от дружеството жалбоподател - „Ейч джи ен груп“ ООД и останалите физически лица, а именно цитираните и изброени документи, в т.ч. и протокол, не са налични по преписката и в тази връзка същите не са представени по делото. Моето искане е също изброените в жалбата и протокола да бъдат изискани от третото неучастващо по делото лице – СГКК – Бургас.

Искането за представяне на констативния протокол, извършен във връзка с чл. 156 от ЗУТ на първо място искам да отбележа, че производството по чл. 156, ал. 1 от ЗУТ и следващите е различно от производството по чл. 216 от ЗУТ. В тази връзка протоколът първо не е част от представената преписка и затова не е представен. Това е различно производство, дори и органът е различен по производството по чл. 156 от ЗУТ и производството по чл. 216 от ЗУТ.

На следващо място: видно от самата заповед никъде началникът на РДНСК при издаването й не се твърди, че има нарушение на действащия ПУП. Въпреки това, не възразявам и в следващо съдебно заседание ще представя констативния протокол. В писмото е записано, че одобрените инвестиционни проекти се съхраняват в Община Несебър. Всичко каквото има по преписката, е представено. Заявявам, че няма спор, че не е установено нарушение на ПУП и такова не се съдържа и в мотивите на процесната заповед.

          По направените доказателствени искания от процесуалния представител на главния архитект за изискване на писмени доказателства от трето неучастващо по делото лице не се противопоставям, тъй като както заявих, аз също имам искане, като единствено заявявам, че специалния регистър е представен с преписката, но моля СГКК-Бургас да представи.

Относно второто искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза ако допуснете същата, моля да бъде комплексна, като бъде назначено вещо лице със специални знания, тъй като са установени на място сиви дюни, а от значение при липса или наличие на дюни е растителността върху тях и считам, че една комплексна експертиза би установила с по-голяма точност налице ли е в процесния имот, има ли наличие на сиви дюни.

 

          В залата влиза прокурор Червеняков.

 

Съдът го запозна с извършените досега действия.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът ПРИЕМА представените с жалбите писмени доказателства, представените с административната преписка от ответника писмени доказателства и представените с молбата на адв. С. от 07.09.2017 г. писмени доказателства.

СЪДЪТ на основание чл. 192, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице СГКК – Бургас, да представи в 7-дневен срок от съобщението по делото преписи от всички документи в преписката по приемане на специализираната карта и регистър на пясъчните дюни, ведно с Протокол № 21-122/30.10.2014 г. от Комисията по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1/16.09.2008 г. СПСКРО по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, Протокол № 21-83/19.09.2014 г. на Комисията по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1/16.09.2008 г., заповед за назначаване на комисията; съответната заповед на МРРБ и МОСВ за създаване на междуведомствена работна група; Доклад на съпредседателите на междуведомствената работна група относно изпълнението на заповедта; Протокол за теренно обследване на поземления имот и прилежащите имоти за определяне наличието на дюнни природни местообитания и техния вид; становищата на членовете на работната група специалисти, както и необходимата информация кога фактическа са отразени данните от специализираната карта в кадастъра за процесия поземлен имот с идентификатор 51500.502.495, каквото е изискването по чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК и §31 ПЗР ЗИД ЗУЧК.

ЗАДЪЛЖАВА РДНСК – Бургас, да представи наличния констативен протокол от 28.09.2015 на служители от РДНСК – Бургас, в 7-дневен срок считано от днес.

          ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър, да представи в 7-дневен срок от получаване на съобщението одобрените с Разрешение за строеж № 413/25.09.2014 г. инвестиционни проекти.

          Във връзка с искането за допускане на съдебна експертиза, Съдът ще се произнесе по искането за експертиза в закрито заседание след запознаване на страните със събраните доказателства и направените от тях искания.

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.11.2017 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: