ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1819 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛите П.С.Д., Г.П.Д. и И.Х.М., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адв. С., с представено по делото пълномощно.

          За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юк. Р., с представено по делото пълномощно от днес.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от П.С.Д., Г.П.Д. и И.Х.М. срещу мълчалив отказ на кмета на Община Бургас по искане с вх. № 94-01-25788/02.08.2016 г. да издаде административен акт (заповед) за изменение на влезлия в сила ПУП за притежавания от жалбоподателите УПИ I-22, кв.16 по плана на к-с „Изгрев“, гр. Бургас.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата и приложените писмени доказателства към същата. Моля да ги приемете. По отношение на представената административна преписка от Община Бургас считам, че същата е непълна. Моля да бъде приета.

В публичното пространство знаем, че през 2015 г. има актуализация на ПУП на целия к-с „Изгрев“, като към административната преписка, която е представена няма нито едно доказателство във връзка с акта и не знаем дали този акт засяга и нашия имот. Моля да бъдат представени всички доказателства във връзка с изменение на ПУП на к-с „Изгрев“, проведено през 2015 г., за да се запознаем с тях, в частност дали касаят нашия имот. С оглед становището на ответната страна ще ангажирам други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка от Община Бургас. Във връзка с направеното искане моля да ми бъде дадена възможност да представим допълнителни доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по повод заявеното от тях становище по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Задължава ответната страна по оспорване в 14-дневен срок, считано от днес, да окомплектова делото с всички относими към спора документи, така както съда е разпоредил с Разпореждане № 5146/08.09.2016 г., в което е указано представяне на всички документи относими към постановените актове за одобряване на влезли в сила регулационни и/или устройствени промени за процесния имот. В това число и по искания от адв. С. акт на комплекс „Изгрев“ съдът счита, че представената от административния орган преписка е непълна и по повод непредставянето към нея на молбата, с която административния орган е бил сезиран и непроизнасянето, по която молба се оспорва като мълчалив отказ.

В този смисъл съдът още веднъж указва на ответника в посочения срок да изпрати за прилагане по делото на всички относими към предмета на спора писмени доказателства със съответния опис на същите.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: