ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1819 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛите П.С.Д., Г.П.Д. и И.Х.М., редовно призовани, не се явяват, представляват се от адв. С., с представено по делото пълномощно.

          За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юк. Д., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане от предходно съдебно заседание с писмо вх. № 11029/30.11.2016 г. от ответника по оспорване са представени изискани от съда писмени доказателства по нарочен опис, вписан в писмото.

 

адвокат С.: Запознат съм с така представените доказателства. Не възразявам да се приемат и да бъдат приобщени по делото. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема изпратените с писмо от 30.11.2016 г. документи по приложен в писмото опис като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на допълнително формулирани доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адвокат С.: В подкрепа на жалбата предвид всички представени писмени доказателства от ответната страна се установи, че липсва изискуемата по закон обезщетителна процедура. В този смисъл считам, че са налице предпоставките за издаване на исканата с молбата до кмета на община Бургас заповед. Моля да уважите жалбата и да отмените мълчаливия отказ по предявената от нас молба с вх. № 94-01-25788 от 02.08.2016 г. Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми господин председател, моля да се произнесете съобразно събрания доказателствен материал и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателите в 10-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,54 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: