ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1818 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Айтос, редовно призован, представлява се от гл. юк. Г.-С., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Общински съвет Айтос, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

юк. Г.-С.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от В.И.Е.– кмет на община Айтос против Решение № 134 на общински съвет Айтос, прието на заседание, проведено на 27.06.2012 г., като в жалбата е заявено, че така постановеното решение е нищожно, поради което е формулирано искане за неговата отмяна.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмено становище от К.Е.- председател на Общински съвет Айтос чрез пълномощник адвокат К. с представено към становището пълномощно. В писменото становище се оспорва жалбата на кмета на Община Айтос като са развити доводи по същество на спора.

 

юк. Г.-С.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените от Община Айтос доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. Запознала съм се с писменото становище на ответния Oбщински съвет, по което ще изразя становище по същество.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и като взе предвид липсата на формулирани от страните доказателствени искания, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. Г.-С.: Поддържам напълно изразеното становище в жалбата, като считам, че постановеното решение за частично освобождаване от заплащане на ТБО на конкретно лице без да има нормативни основания за това е незаконосъобразно. Общински съвет Айтос е приел едно нищожно решение, поради което моля да прогласите нищожността на този административен акт.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,41 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: