ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,30.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1818 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ДАНИКА 2 – В.С.”, редовно уведомен, представлява се от адв.И. и адв.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 827 (том ІІІ) от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Е.Т., с представено пълномощно, находящо се на лист 836 (том ІІІ) от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушване на вещото лице.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

В.Д.М. – 35г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Въпрос на адв.Н.: На стр.7 и стр.8 от заключението е изследван размер на приходите в домакинство и пенсията на съпруга на жалбоподателката, а същевременно не са взети предвид спрямо крайния резултат в рекапитулацията. Защо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като това е семейство и става въпрос за приходи на домакинството, не съм ги включил като приходи.

В таблицата на стр.26 от заключението е посочен „Паричен разход на домакинствата по групи разходи”. Мисля, че разходите за двете лица са включени на стр 26.

Въпрос на адв.Н.: Съответно изследван ли е доходът на две лица в домакинството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвам доходите само на жалбоподателя.

В тази част, средно на домакинства с две лица е таблицата, която съм посочил на стр.26 от заключението. Резултатът е получен като са умножени на брой лица. Паричен разход за средно домакинство представлява самата таблица.

         Във връзка с въпроса как биха били изглеждали тези разходи:

         Реално за паричните потоци е използвана таблицата, която е посместена в началото, средно на лице, защото смятам, че се касае само за едно лице и това е паричен поток само за него, а не за двете лица. В паричния поток не включвам разходите на съпруга.

 

         Въпрос на адв.И.: С оглед на цялостния характер на задачата, в която още в начина на формулиране е поставен този въпрос да се разгледат и личните приходи и разходи, а не само по чл.122 от ДОПК, мисля, че задачата не е изпълнена както е поставена и следва да бъде изрично преформулирана като изследване на всички доходи, включително и тези от търговска дейност. В този смисъл, моля да не приемаме така изготвеното заключение, а направо да пристъпим към изпълнение на общо всеобхватно заключение, което да включва и доходите от търговска дейност на жалбоподателя, доходите на съпруга й, както и разходите за живот на цялото домакинство, но също така и личните доходи, тъй като ние не изследваме само търговската дейност, ние изследваме и домакинството.

 

         Юрисконсулт Т.: Възразявам. Декларираният облагаем доход на жалбоподателката не представлява чист доход на физическо лице. Няма никакви доказателства. Това е сума, която е разполагаема в предприятието, но няма доказателства, че е била предоставена на лицето.

 

         Адв.И.: Предприятието на едноличния търговец не е някакъв друг субект.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Счетоводството на едноличния търговец в случая, беше водено едностранно. Би трябвало да се види от сметката на собственика в края на периода, да се види, че тези пари преминават към лицето. Ако са в брой - един разходен касов ордер би бил достатъчен.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИЕМА заключението на вещото лице.

         ЗАДЪЛЖАВА същото да извърши заключението съобразно уточнението направено от процесуалните представители на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

 

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.12.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: