ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,22.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и втори юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1818 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.12 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ДАНИКА 2 – В.С.”, редовно уведомен, представлява се от адв.И. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 827 от делото (том ІІІ).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., с представено пълномощно, находящо се на лист 829 от делото (том ІІІ).

        

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.И.: Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт Т.: Нямам искания по доказателства. Да се приемат допълнително представените по делото писмени доказателства.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.И.: Моля да бъде отменено обжалваното решение, с което е потвърден издаденият ревизионен акт.

 Намирам, че в хода на извършеното изследване относно допълнителните задължения на ревизираните лица са извършени съществени нарушения. Не е спазена нормата на чл.122, ал.1 от ДОПК, което показва несъобразяване с конкретни обстоятелства, които следва да бъдат установени в хода на извършеното производство, поради което следва да бъдат спазени критериите с оглед извеждане на крайни изводи свързани с определяне на допълнителни задължения на ревизираното лице. Всичко това води до съществено изкривяване на крайния резултат и оттам некоректно определяне на данъчната основа и данъчното задължение.

В този смисъл изводите в самия ревизионен акт не са били подкрепени с всички необходими доказателства, които е трябвало да бъдат събрани в хода на съдебното производство.

Намирам, че както издаденият ревизионен акт се явява необоснован, така и недостатъчно мотивирано е и решението, с което се потвърждава, тъй като не е посочен довод, който да оправдае непълнотата на доказателства и процесуалните нарушения при събирането им в хода на ревизията.

Поради което моля да бъде отменено като незаконосъобразно както обжалваното решение, така и потвърденият с него ревизионен акт.

Моля да ни се присъдят разноските по делото.

 

Юрисконсулт И.: Моля да потвърдите решението, с което е потвърден оспореният ревизионен акт като законосъобразен и правилен. Считам, че събраните доказателства вследствие на съдебното дирене не опровергават, а напротив подкрепят констатациите в акта.

Подробни съображения са изложени в решението на директора на ОДОП-гр.Бургас, с което оспореният ревизионен акт е потв.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 1392 лева, определено съобразно Наредба № 1.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: