ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,13.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тринадесети април                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1818 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ДАНИКА 2 – В.С.”, редовно уведомен, представлява се от адв.И. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 827 от делото (том ІІІ).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., с представено пълномощно, находящо се на лист 829 от делото (том ІІІ).

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал допълнително заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Адв.И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Т.: На стр.11 и стр.12 от заключението са описани транзакции от сметка в Уникредит Булбанк за тегления за целия период през 2007г. Тъй като не разполагам с такива данни, откъде видяхте тези данни, за да ги включите в баланса?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Данни за банковите транзакции са взети с искане пуснато от мен, придружено със съдебно удостоверение. Взел съм данни не само от Уникредит Булбанк, а търсих и в още една банка и справките от двете банки са приложени по делото. Мисля, че директно се пратиха справките по делото от банките. Т.е. за тези данни има доказателства по делото.

Юрисконсулт Т.: Откъде взехте данни за извършено плащане на 01.10.2008г. за 15 хиляди евро по предварителен договор? Сумата е 15 750 евро, което плащане според експерта е извършено през месец октомври 2008г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр.17 от заключението сумата е описана в предварителния договор, който с поставената задача ми беше възложено да включа в изследването.

Юрисконсулт Т.: Има ли доказателства за това извършено плащане?

Адв.И.: Възразявам. Какво значи „има ли доказателства за извършено плащане”.

 Юрисконсулт Т.:  Има ли разписка, документ, който да удостоверява плащането?

 

СЪДЪТ ДОПУСКА така поставеният въпрос към вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По преписката и по делото няма такива доказателства, но смятам, че след като са декларирали вече получената сума по предварителния договор, това се явява плащане.

Юрисконсулт Т.: По сключения предварителен договор цената на имота за В.С. е определена в размер на 35 хил.евро. Според заключението излиза, че цената за платения неин дял от имота е в размер на 45 077 евро. Как обяснявате това несъответствие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Несъответствието се получава във връзка със сумите записани както в предварителния договор, така и в последствие в нотариалния акт. Намерих достатъчно доказателства да опиша, че има извършено получаване на сумата от В.С. в размер на 15 750 евро в брой и в последствие в банковата сметка са постъпили 29 327 евро. И двете плащания са извършени във връзка с една и съща сделка по нотариалния акт и предварителния договор. Съобразявайки се с останалите задачи съм ги включил в паричния поток. Естествено се вижда една разлика от 10 хил.евро, които, ако приемем, че общата стойност на сделката е била 45 хил. те не са описани в крайния нотариален акт, излиза, че общата сделка е била с 10 хил.евро в повече отколкото е описано в двата документа.

Юрисконсулт Т.: Тези 15 хил.евро не са постъпили по банков път?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не са постъпили по банков път. Те са платени въз основа на предварителния договор в брой.

Юрисконсулт Т.: Нямам повече въпроси. 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 386.40 лева платими, както следва:

300 лева от внесения депозит, разликата 86.40лв. платима от жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт Т.: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава думата по същество.

 

         Адв.И.: Моля да бъде отменено обжалваното решение, с което е потвърден издаденият ревизионен акт. Намирам, че в хода на извършено изследване има съществени нарушения на процесуалните правила, също така не е спазена императивната норма на чл.122, ал.2 от ДОПК, уреждаща определяне на основа за облагане с данък, което показва несъобразяване с конкретни обстоятелства, които следва бъдат съобразени и относими към съответната ревизия, което е довело до съществено изкривяване на крайния резултат и оттам некоректно определяне на данъчната основа и данъчно-осигурителните задължения.

         Моля да ни бъдат присъдени направените разноски по делото, като не претендирам адвокатски хонорар.

         Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки.

 

         Юрисконсулт Т.: Моля да потвърдите обжалвания ревизионен акт, като правилен и считам, че правилно са удостоверени задълженията.

         Считам, че изслушаните гласни доказателства са противоречиви и по никакъв начин не допринесоха и не подкрепиха тезата на жалбоподателя в настоящото производство.

         По отношение на съдебно-счетоводните експертизи, те представиха варианти на изчисления, но някои от тях не съобразени с приходите. Визирам вариантът, по който да се изготви паричния поток на домакинството, допълнително представените доказателства и включване в баланса наличност по сделката извършена през 2008г. Правилно са съобразени от органа по приходите и е взел предвид такива през 2011г., защото, както е посочено в нотариалния акт, размерът на приходите е изплатен по банков път тогава и доказателства за това се намират именно в движението на средствата по сметката на жалбоподателката за 2011г. и сключеният предварителен договор според мен не следва да се кредитира.

         Подробни съображения са изложени в мотивите на решението на органа по приходи, но моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки и ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 1392 лева.

 

Реплика на адв.И.: Оспорвам размерът на юрисконсултското възнаграждение. При това и няма никакви представени доказателства,  че такова е било въобще предвидено от органа и получаването му.  Когато едната страна има задължение да доказва документално разходване на сумите, то следва и другата да го направи.

 

 

          Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

Дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.       

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: