ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.12.                                                                               град  Бургас АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На девети декември                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер  1818 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Едноличен търговец „Даника 2 - В.С.”, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат И. и адвокат Н., с представено по делото пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице В.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът след като констатира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

                                              

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражение да се изслуша допълнението на заключението на вещото лице.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, което е със снета самоличност по делото от предходното съдебно заседание и предупредено за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Депозирал съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Н.: Имам няколко въпроса. Първо на стр.5 относно таблицата за средно на домакинства с две лица, включвате вода, електроенергия и съобщения, а под таблицата посочвате, че не са установени партиди за никой от членовете на семейството на Величка Савова, нито са установени договори с мобилни оператори. Посочените суми, включени ли са във вашето заключение, предвид че очевидно е че не правят такива разходи членовете на това семейство? Няма данни за такива разходи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Включени са тези суми в заключението ми. Тук групирането е по статистическите данни, които са дадени  средно за страната от член на домакинството и съответното това са минималните условия за нормален живот за страната. От тази гледна точка съм ги включил като разходи тези суми и така или иначе тези разходи са извършени, въпреки че няма данни за партиди и договори.

 

АДВОКАТ Н.: Установени ли са разходите на това конкретно домакинство?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:  Цитирал съм в заключението си, че когато липсват данни за конкретните разходи, то съгласно ДОПК, се използват статистическите данни за годината от Националния статистически институт.

 

АДВОКАТ Н.:  Може ли да отговорите например за относно изчислението за данъци, първо приемате по статистически данни разходите за 2012година за  663,50 лева, платен данък 10,97 лева, а пък разходите за платени данъци след това се отбелязват 92,76лева. Може ли да обясните тези суми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Изключил съм сумите, когато имам данни за разходи за данъци. Записал съм в самото заключение, че когато има някакви данни за данъци съм извадил от общата сума на разходите, които се предвиждат в статистическите данни тези, за които има данни за платени данъци, тоест включил съм, тези които са били реално извършени.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ И.: Тези данни от Националния статистически институт са средни за страната, а имате ли данни за община Созопол, тъй като в заключението липсва конкретика относно това обстоятелство.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Подробно се запознах с цялото  изследване, което е правил Националния статистически институт и не открих данни за съжаление за отделни райони, общини. Данните са средни за страната, като единственото разграничение беше за  броя на членовете на семейството и там можеше да се използва по щадящ метод и по правилен и точен от този, който НАП е използвал, тъй като за такова  семейството като на В.С. няма точно такава статистика. Семейството на Славова се състои  от двама члена, като за такъв вид семейство има данни, но особеното е че тук единия е работещ и единия е пенсионер и няма такива статистически  данни през годините в Националния статистически институт.;

 

АДВОКАТ И.: Имам още един уточняващ въпрос, а именно примерно как се образуват статическите данни за транспорт, за цялата страна и специално райони взимат ли се предвид?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:  Статистическите данни за транспорт са за цялата страна. Всичко е общо. Няма данни за отделните райони.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 314,64лева, както следва - 300лева платими от внесения депозит/л.833/ и  14,64лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ И.: Във връзка така представеното заключение и обработените с него  статистически данни, намирам че самата основа въз основа на което е извършено изследването не може да бъде пълно във връзка въведените статистически данни. С оглед възможността за установяване на конкретни обстоятелства, моля да бъдат допуснати свидетелски показания на свидетели, които да познават въпросното домакинство и които могат да дадат от собствени впечатления показания за начина на живот, обичайни разходи, разходите за обичайната дейност, например плащане на наеми, на семейството. Свидетелите моля да бъдат допуснати при режим на довеждане. Моля също така да ни бъде дадена възможност, в случай че имаме такива аналози, като писмени доказателства да ги представим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оставям на преценката на съда относно допускането на гласни доказателства за тези обстоятелства. Жалбоподателката е имала и многократни възможности досега да представи писмени документи, от които не се е възползвала, ако тепърва намери някакви, да представи. Предоставям на съда по исканията на жалбоподателката.

 

АДВОКАТ И.: Жалбоподателката не е имала възможност да се ориентира във връзка ревизията.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства, с които да се установят фактите посочени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

Събирането на гласни доказателства да се извърши при режим на довеждане.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва 03.02.2016 от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: