ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1817 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.В.П., редовно призован, явява се лично и с адв.Т., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТП на НОИ - Бургас, редовно призован, представлява се от гл. юк. В., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява и вещото лице Н.Г.К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице Н.К.. Заключението е депозирано на 21.11.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

Адвокат Т.: Да се изслуша вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се изслуша вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Н.К. по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

 

Н.Г.К.-  ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

 Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв.Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: Може ли да ни кажете при изготвяне на експертизата разполагахте ли с ведомости от осигурителя „Славянaад?

 

Отговор на вещото лице: Да бяха ми изпратени по мое искане такива ведомости от осигурителя.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: Тоест Вие се свързахте с осигурителя?

 

Отговор на вещото лице: В делото имаше информация за телефона на осигурителя. Разговарях по телефона с тях. Имам заверени копия на платежни ведомости.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ В.: Тъй като в експертизата посочвате, че господин П. е завършил СПТУ по птицевъдство откъде се снабдихте с тази информация?

 

Отговор на вещото лице: Тази информация получих в телефонен разговор с жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението. Моля да не го приемате, в случая заключението не представя отговори на поставените въпроси.

 

Съдът с оглед становището на страните и по повод представеното заключение по допусната съдебно-икономическа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема  заключението на вещото лице Н. К., на което определя възнаграждение в размер на 200.00 лв., 100.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. (изд. Р.К.О – 100.00 лв. – 29.11.2016 г.)

Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100.00 лв., представляваща доплащане по приетата от съда съдебно-икономическа експертиза. При неизпълнение на посоченото в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв.Т.: С оглед изявлението на вещото лице и ползваните от него документи - ведомости представям и моля да приемете заверени екземпляри на два броя ведомости, ползвани от вещото лице при изготвяне на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Възразявам по тяхното приемане. Начинът, по който бяха представени в днешно съдебно заседание, не е по предвидения процесуален ред. По тази причина не мога и да взема отношение по тях към момента. Моля да не се приемат, тъй като жалбоподателят не се е снабдил лично с тях. Това не отговаря на процеса.

 

Съдът с оглед депозираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане и като взе предвид, че въпросните копия на разчетно-платежни ведомости са заверени с печат „вярно с оригинала“ и положен печат и подпис в оригинал на осигурителя „Славяна” ад намира, че липсват процесуални пречки така представените заверени копия да бъдат приети и причислени към доказателствения материал.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема така представените заверени копия като писмени доказателства по делото.

 

адв.Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

 адв.Т.: Моля да бъде уважена жалбата предвид и констатациите на вещото лице  по изслушаната експертиза. Моля за срок за писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да потвърдите Решението на ТП на НОИ-Бургас, тъй като е правилно и законосъобразно. Моля за срок за писмени бележки. Моля да се впише в протокола, че желая да получа копия от приетите в днешно съдебно заседание ведомости.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя на процесуалните представители на страните 7-дневен срок, считано от днес, в който срок могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 3-дневен срок, считано от днес, да получи екземпляри от представените и приети от съда в днешно съдебно заседание писмени доказателства - разчетно-платежни ведомости.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,57  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: