ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1817 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.В.П., редовно призован, явява се лично и с адв.Т., с представено по делото пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТП на НОИ - Бургас, редовно призован, представлява се от гл. юк. В.  с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Т.В.П.  против Решение изх. №1012-02-189#1/10.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане изх. №2113-02-785#8/20.5.2016 г. на ръководителя на пенсионно осигуряване на ТП на НОИ гр. Бургас.

 

адв.Т.: От името на моя доверител поддържам жалбата, като поддържам и направеното от доверителя ми искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса какъв в действителност е бил стажът на жалбоподателя за периода 01.05.1988 г. – 17.06.1988 г. към „Славяна“ АД, гр. Славяново, област Плевен, който стаж в случая не се зачита от осигурителния орган. Други доказателствени искания нямам. Няма да сочим други доказателства. Ще се ползваме от приложените по преписката.

 

юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Считам, че решението е правилно и законосъобразно. Във връзка с искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза Ви моля същата да не бъде допускана, тъй като за процесния период, за който жалбоподателят твърди, че следва да бъде зачетен като осигурителен  стаж по административната преписка е налице констативен протокол № КП -5-14-00128759/19.04.2016 г. на контролен орган на ТП на НОИ гр. Плевен, където е извършена проверка от осигурителя „Славяна“ АД и контролния орган. Установено е, че УП-3 с изх. № 23/16.11.2015 г. е неправилно издаден. По административната преписка е налице и уведомително писмо с изх. №15/19.04.2016 г. от същия осигурител, подписан от изпълнителния директор, с което уведомително писмо осигурителя „Славяна“ АД анулира издаденото от самия него УП-3 №23/16.11.2015 г. като посочва, че същото е неправилно издадено. В случая в административната преписка не съществуват данни лицето да е работило като работник в тази фирма. Моля да приемете и заповед за отпуска на директора на ТП на НОИ - Бургас.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните, допълнително формулираните от тях доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и административната преписка документи, както и тези представени в днешно съдебно заседание като писмено доказателства по делото.

По отношение формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо, а относно относимостта на отговорите на вещото лице към предмета на спора съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

С оглед горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите проучвания и изследвания да отговори на въпроса, формулиран в жалбата (лист 4 от делото).

Определя предварителен депозит по така допусната съдебно-счетоводна експертиза в размер на 100.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице Н.К., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016  г. от  14,20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: