ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На петнадесети юни                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: Г.Ф.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер  1817   по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004 – Камено”, редовно уведомен, представлява се от адвокат И., с представено пълномощно по делото на л.85.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., която представя днес пълномощно по делото.

 

         Явява се вещото лице Ж.Д.Ж..

          

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Не са налице процесуални пречки, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпилото по делото експертно заключение на вещото лице, вх. № 5261/04.06.2015г. по допусната съдебно-икономическа експертиза, депозирано в законоустановения срок.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Ж.Д.Ж. - 41г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обещава да даде безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВОКАТ И. – Водено ли е редовно счетоводство в дружеството-жалбоподател?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – За изследвания период, който касае заключението на експертизата, не е водено редовно счетоводство от Съюза на пенсионерите - Камено.

 

АДВОКАТ И. – С тази констатация и с разговорите направени с председателката на Пенсионерския клуб се установи, че сдружението с нестопанска цел не е водило редовно счетоводство, а същото е раздавало във вид на помощи на отделни пенсионери стока от пенсионерските клубове и за тези помощи са пускали касовите бонове. Тези помощи по принцип са необлагаеми.

Няма други въпрос към вещото лице.

Искам да поставя допълнителни въпроси към експертизата.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Към отговора на въпрос № 2, на стр.6, заключителната част, изчислението, което е направено за натрупания оборот, посочената сумата със ДДС ли е или без?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – По въпрос № 2 тази сума, която е посочена е общата сума, която е достигната от „Съюза на пенсионерите 2004 - Камено” и е в размер на 54 118,43 лв. към м.06 2013 г. Тази сума е брутната сума, която е получена, т.е. би следвало да е със ДДС, но тъй като дружеството не е регистрирано по ДДС, не мога да отговоря точно дали е включен данъка или не. 

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поставих този въпрос, предвид начина на формулиране на отговора на въпрос 2.

Как установихте, че счетоводството на жалбоподателя не е водено редовно? И в какво се изразява нередовността? Изводите за нередовност въз основа на какво са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Изводите за нередовност са въз основа на липса на документи относно покупките, които са реализирани от страна на Съюза на пенсионерите, разчетите за реализираните приходи, липсата на водене на счетоводни сметки, които да определят коя част от приходите е от търговска дейност, коя част от приходите е от дейността им като дружество с нестопанска цел.  Не бяха представени оборотни ведомости съгласно Закона за счетоводството, което е изискването по Закона за счетоводството. Включително и допълнителни справки свързани както с отчитане на приходите, така и на разходи, които следва да бъдат отчитани от Съюза на пенсионерите. В същото време при проверката ми бяха представени протоколи от предоставени хранителни продукти за всяко едно от изследваните села, със съответния търговски обект в тях, в които  съгласно обяснения на сегашния счетоводител на дружеството са били предоставени под формата на субсидии, които са отчитани обаче като приходи от продажбата им на тези субсидии. Така или иначе към  изследвания период  счетоводни данни в тази връзка не са представени. От това направих извода, че не се води редовно счетоводство.

 

 

         ВЪПРОС НА СЪДА – В ревизионният акт е установено задължение за м.май 2013г., което не е намерило отражение във Вашите констатации, не видях за този месец да има резултат?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Видно в таблицата от моето заключение на стр.5 това са резултатите, които констатирам, като за м. май съм посочила 745,98 лв, оборота е под 50 хиляди лева към м.май, тъй като изследвания период е от м. ноември 2012 г.

В Ревизионният акт на стр.3, за м.май 2013г. органът по приходите е посочил  сума от 895,18 лв.,  а в заключението ми за м. май сумата е 745,98 лв.

         Моля съдът да ми даде възможност, за да проуча несъответствията, които анализираме в момента, тъй като в днешно съдебно заседание не мога да отговоря на въпросите относно вменените задължения за м. май 2013 г., както и Ви моля да ми дадете възможност допълнително да установя дали са налице задължения за м. декември 2013г., за който месец  органа  по приходите също е установил задължение за данък.

 

АДВОКАТ И. – Тъй като се установи, че сдружението, за да развива своята нестопанска дейност, е давало във вид на дарения част от стоката на обектите и тези дарения са част от оборота на съответния търговски обект и е издавало касови бележки за тези дарения, следва да се да поставят следните въпроси към вещото лице:

Да се изследва наличието на документи, доказващи предоставянето на продукти, предмет на нестопаската дейност на сдружението, като в тази връзка да се определи за всеки месец от изследвания период, по селища от търговските обекти на каква сума възлизат тези дарения и с размера на констатираните суми да се намалят стойностите на облагаеми оборот и да се определи размера на действителния оборот,  който следва да бъде изследван по месеци за процесния период – м. октомври 2012 г. до  м.декември 2013 г., за да има съпоставимост с ревизионния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Противопоставям се да бъде допусната такава експертиза и така формулираният въпрос, тъй като от изявленията на вещото лице и от процесуалния представител на жалбоподателя стана ясно, че липсват документи, от които да стане ясно какъв е размера и характера на тези дарения, ако приемем, че има такива.  Не виждам как би могло да се разграничат тези дарения от отразения чрез касовите апарати на сдружението облагаем оборот.

 

АДВОКАТ И. – Искам да добавя, че тези документи ги има и съществуват във вид на протоколи. Просто нито ревизиращите органи са изисквали такива и не са правили констатации в тази насока, както и вещото лице каза, че има наличие на такива документи, в разговорите които е провела с председателката и счетоводителката на сдружението и в тази връзка е нашето искане за тези допълнителни задачи.

 

Съдът, като съобрази направеното днес допълнително доказателствено искане  от адвокат И., намира същото за основателно,  доколкото посредством допълнителната експертиза биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, поради което и на основание чл. 201 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

         НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в днешно съдебно заседание от адвокат И. допълнителни въпроси.

При изготвянето на тази експертиза вещото лице следва също така и да изготви вариант на слушаното днес първоначално заключение, като при този вариант се извърши съпоставка на констатациите на органа по приходите за процесните периоди от м. октомври 2012г. до м. декември 2013г., за да се онагледят по този начин евентуалните различия при двете изследвания.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Д.Ж., при допълнителен депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в седмодневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.11.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: