ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 09.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети ноември                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1817 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004 – Камено”, редовно уведомен, представлява се от адвокат И., с представено пълномощно по делото на л.85.

 

         ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Д.Ж..

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Не се констатират процесуални пречки, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

АДВОКАТ И.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Нямам възражение да се изслуша днес заключението, въпреки че не е представено в срок.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознати сме със заключението на вещото лице и не възразявам да се изслуша днес, въпреки че не е представено в законоустановения срок.

 

Съдът, като съобрази  изявленията на страните в днешното съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване  на вещото лице в днешното съдебно заседание, въпреки че заключението не е депозирано в срока по чл.199 от ГПК.

Предвид горното съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице със снета по делото самоличност.

        

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм допълнително заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На първо място искам да отбележа, че вещото лице е работило по документи, които не са приложени по преписката и поради това ще моля да бъдат малко по-конкретни отговорите на вещото лице, тъй като не мога да направя  сравнение на това, което е в заключението с документите, по които е работило вещото лице.

Констатирали сте, че има изплатени средства от община Камено по б. път - кога се е случило това, какво е основанието за преводите и как са осчетоводени тези средства от  Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004 Камено”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно осчетоводяването при жалбоподателя, на експертизата не беше представено водено редовно счетоводно във връзка редовното осчетоводяване на прихода от описаните средства от община Камено. Справката за изплатените средства беше изготвена въз основа на банкови извлечения за 2013година от страна на председателя на Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004 Камено”, в която изготвена справка се декларира пред експертизата, че предоставените средства са свързани със закупуване на продукти, които впоследствие са  раздавани на членовете на съответните клубове. Това ми е декларирано без да ми е представено нищо от счетоводството, няма  отразени и заведени стопански операции в счетоводството и взети статии във връзка с тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Има ли данни за протоколи за предоставени продоволствия, на кои дати и кой ги е съставил?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Протоколите са изготвени от всеки един от председателите на пенсионерски клубове, описани в заключението ми, като на тях няма посочени дати, а са посочени единствено вида на продуктите, които са раздадени под формата на продоволствия и общи суми, които представляват закупените продукти, раздадени на членовете на  всички клубове. Протоколите, поне тези които ми бяха предоставени, са издадени от председателите на съответния клуб, поне отдолу пише - председател на клуба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: На стр. 3 в заключението посочвате сумата 4129.88 лева, която  представлява средства от събран членски внос, от къде установихте това, има ли някакво решение или някакви документи в тази връзка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сумата посочена на стр. 3 касае събрания членски внос на с. Константиново, а именно 4 129.88лева, които суми отново под формата на декларация от председателката бяха описани като суми събрани от членски внос в рамките на периода от 2011година до 2013година включително, като членски внос от пенсионерите, които са членове на въпросния пенсионерски клуб в с. Константиново, т.е документи като РКО, квитанции или решение за събиране на такъв членски внос няма, не са ми представени.

 

ЮКРИСКОНСУЛТ Д.: Бихте ли обяснили, има твърдение, че има някакви пари и с тези пари са закупувани продукти, които са раздавани на пенсионерите. Тези продукти от къде са закупувани, дали от магазините, в които са раздавани продуктите или са закупени от друго място и само са раздавани в магазините или нямат нищо общо с тези магазини, които сдружението стопанисва?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изследването  именно на произхода на стоката установих, че  продуктите раздавани под формата на дарения. При разговор на счетоводителя на Сдружение „Съюз на пенсионерите 2004 Камено”, предвид и нередовно воденото счетоводство на жалбоподателя, ми беше разказано, от колкото да ми са представени документи, че голяма част от продуктите, които са закупувани с цел предоставяне на пенсионерите, са закупувани от различни магазини, това не са магазините стопанисвани от пенсионерските клубове, които обаче са получавали фактури за стоките, но те са били издавани на името на Съюз на пенсионерите гр. София, който в крайна сметка е получавал фактурите за доставки, които са касаели закупуването на тези продукти, които са раздавани впоследствие като дарения.  Тоест разходите са фактурирани на въпросното представителство в гр. София и не е обяснимо, но и не съм имала задача да изследвам  счетоводството на представителството в гр. София, за да видя как е ставало разплащането между него и жалбоподателя и как е ставало възстановяването на сумите. Като няма документи мога да предполагам каква е връзката между магазините и продуктите – продуктите, които са закупени, раздавайки ги на пенсионерите, става като издават един касов бон при раздаването им, независимо че идеята е  продуктите  да са като дарения. Това го знам от разказите на хората там.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Чисто от счетоводна гледна точка, какво би се получило, ако един магазин осчетоводява или извършва продажба на стоки, които не са заприходени при него?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ : Ако правилно разбирам въпроса, ако продаваш стока, която я няма счетоводно, тогава се реализира  приход от продажбата на тази стока. Фактически може да се случи такова нещо - да нямаш установен произход на стоките и да реализираш стока, за която нямаш фактура, като по този начин официално  реализираш приход, срещу който нямаш разход, т.е. няма съпоставимост и ако си регистриран по ДДС, трябва  да си начислил ДДС. В този случай не изписваш стока от склада при нейната реализация, но всичко друго е като нормална търговска дейност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Как са се раздавали продуктите - на определена дата, на кои хора и съответно, ако е ставало на една дата дали може да се види дали на тази дата, дали сумата по касовия оборот е достатъчна да покрие сумата по раздадените стоки? Има ли някакви документи,  на които да е отбелязана дата на раздаване и кои хора са ги получавали?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В изследваните протоколи, въз основа на които е изготвена  експертизата, с която се коригира резултата посочен в таблица на стр. 3, дати не са посочени. В протоколите, с които са раздавани продоволствията, посочени са единствено два периода, а именно - преди Великден и преди Коледа. Например описани са в протокола – ориз, брашно, картофи на обща стойност 800лева и отгоре са записали – „преди Великден 2013година“. Няма конкретна дата, когато са раздавани тези продукти и не са представени списъци на  хората, които са получавали тези продукти.

 

ЮРИСКОСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКА И.: Имам един въпрос към вещото лице след зададените въпроси от ответната страна, а именно - при извършване на ревизията, ревизионният орган въз основа на какви проверени счетоводни документи е издало ревизионния акт?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вещото лице от къде да знае какво се е проверявало по време на ревизията, не е присъствало на нея. Каквото е гледано от органите по приходите е описано в самия акт.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В представения ревизионен доклад, ревизионния орган констатира, че е нередовно водено счетоводството на жалбоподателя, оттам нататък не са посочени какви документи са проверявани , което води до извод, че не са разгледани документите един по един. Дали са изследвани напълно или всеки един документ, не нямам представа, не е описано.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вие, когато отидохте на място ли направихте проверката или въз основа на документите предоставени от самия жалбоподател?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не на място в счетоводството,  а въз основа на представените документи от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към експертизата.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС на СЪДА към вещото лице: Като правите сравнителния анализ между натрупванията на оборотите, които органът по приходите е установил в хода на ревизията и това, което Вие установявате, не разбрах защо натрупването на оборота започва от юли 2012година, от къде е видно това? Във Вашето заключението натрупването започва от месец октомври 2012година, а  при органа по приходите от месец юли 2012година. Може ли да отговорите защо е заложен този период?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Хронологията е такава: юридическото лице подава в месец 11.2013година молба за регистрация по ДДС. След като подават заявлението  към този месец, това означава че от 31.10.2012, според жалбоподателя, са направили оборот за регистрация по ДДС, защото периодът е едногодишен назад. Подавайки тази молба в НАП, органът по приходите започва да прави проверка от месец 10.2013г. и връщат 12 месеца назад и стигат до месец 10.12г. и по този начин залагат 12 месечния оборот. Това  е така, тъй като по молбата на жалбоподателя за регистрация,  той смята, че са направили оборот за регистрация по ДДС в този период. В процеса на  проверката обаче ревизиращият екип  констатира, че всички села имат обороти, които са направени в периоди преди месец октомври 2012година. След което започва се проверява кога изобщо са закупени касовите апарати на всеки един от тези пет клуба, тъй като има  пет села с пет касови апарата и констатират, че  първите обороти на клубовете датират от месец юли 2012година и тогава започват да изчисляват от месец юли - месец по месец, както се образува оборот с натрупване, за да отчетат всъщност на коя дата  жалбоподателят е следвало да бъде регистриран и от тук стигат до извода, че оборотът за регистриране по ДДС  е натрупан към месец април 2013 година и когато виждат това правят извод, че е следвало да подадат това заявление към 14.05. 2013г. По принцип законовият срок  на ТД на НАП за регистрация е 14- дневен, но те казват - ако бяхте подали заявление до 14.05.2013г., то тогава до 29.05.2013г. трябваше да ви регистрираме и поради тази причина в ревизионния акт се  вземат сумите от касовите апарати от 29.05.2013г. до 31.05.20132г. и затова за май месец се получава малка сума и след това върви месец за месец след издаване на акта за регистрация.

Начинът, по който изготвих за втори път експертизата, а именно - от октомври 2012г. до октомври 2013г., е както жалбоподателят е смятал, че се натрупват оборота. Това, което мога да кажа включително и за трите варианта на експертизата е, че това, което са направили НАП като констатация, ако експертиза трябваше да изследва от юли месец 2012г. до месец октомври 2013г. щеше да има съвпадение между констатациите на НАП и експертизата. Разликите в този случай, без  поправка на протоколите от месец 10.2012г. до месец 10.2013г., там ако се разглежда по този начин - жалбоподателят е следвало да се регистрира до 14.07.2013г., като отпада един месец в този случай. В противен случай, ако се изследваше за същия период, както е направил органа по приходите, за всички данъчни периоди моето заключение щеше да съвпада с изводите на НАП. Ако експертиза изследва натрупването от месец 07.12година - по същия начин оборота  аз съм го изследвала този оборот също от месец 07.12година до месец 10.13година, казвам го, защото въз основа на това, което съм изследвала, отново жалбоподателят следваше да се регистрира по ДДС до 30.04.2013г., т.е молба му е следвало да  бъде подадена до 14.05.2013г.

        

Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното експертно заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 300лева, платими  изцяло от внесения депозит.

 

Отделно от това съдът констатира, че първоначално изготвеното заключение от вещото лице, слушано в съдебно заседание на 15.06.2015година, за неговото приемане  не е четено  нарочно определение, като този пропуск следва да бъде отстранен в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото първоначално изслушаното заключение на вещото лице в съдебно заседание на 15.06.2015година, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 300лева, платими  изцяло от внесения депозит.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

         АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания от нас ревизионен акт като неправилен и незаконосъобразен. Моля да ни се присъдят и направените съдебно-деловодни разноски, за което представям списък. В писмен вариант, в указан от Вас срок, ще изложа допълнителни факти и обстоятелства в подкрепа на нашите твърдения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Бих искала да отбележа няколко становища. На първо място смятам, че заключението на вещото лице не следва да бъде възприемано от съда, тъй като то е работило с документи, които не са част от съдебната преписка и е градило изчисленията и констатациите си въз основа на факти, които са му били казани от определени лица, т.е не въз основа на счетоводни документи. На второ място по отношение на зададения въпрос от колегата и отговора на вещото лице по отношение на това какво се е случило в хода на ревизионното производство, искам да отбележа, че ревизионното производство е двустранно производство, т.е ако жалбоподателят е счел, че трябва да представи документи към извършената проверка е можел да го стори в хода на ревизионното производство, след това в хода на възражението срещу ревизионния доклад и в хода на административното производство по обжалването на този административен акт, а това не е сторено. Моля за възможност в указан срок за представяне на писмено становище. Моля независимо от изхода на спора, да бъдат присъдени в полза на ответника направените разноски.

 

           АДВОКАТ И.: Във връзка акцентирането на въпроса от юрисконсулт Д., който зададох към вещото лице, тъй като се установява, че няма редовно водено счетоводство на жалбоподателя, интересното е, че в хода на ревизията, ревизионните органи не са констатирали това, а констатациите са изградени на касовите бонове, а  единствено в ревизионния доклад  пише - двустранна форма на счетоводно записване и съгласно закона за счетоводството,  годишния финансов отчет не подлежи на задължителна отдиторска проверка. Предвид това считаме, че ревизионните органи са извършили една формална проверка без да са изследвани факти и обстоятелства в ревизията.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:59часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: