ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 02.11                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1816 по описа за 2016 година.                  

 

 

 На именното повикване в 14:19 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Пепи инвест” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Пепи инвест”ЕООД против  решение №209/11.08.2016г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, с което частично е потвърден ревизионен акт № Р-02000215008624-091-001/01.06.2016г. издаден от началник на сектор и възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАБ Бургас-ръководител на ревизията, за данък ДДС за периода от 01.08.2015г. до 31.08.2015година

 

С Определение №1504/08.09.2016година, съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с  административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Запознати сме с определението на съда. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представена е изцяло административната преписка по делото. Да се приемат допуснатите от съда доказателства. Нямам към момента други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №1504/08.09.2016година писмени документи, като доказателства по делото.

        

            УКАЗВА на оспорващия повторно, че не сочи доказателства относно предоставяне на цялата релевантна информация за изискуемостта на данък добавена стойност по издадените в периода 13-22.08.2015година фактури от „МАТ инвести” ЕООД, описани в жалбата.

           

   УКАЗВА на оспорващия, че за установяване на твърденията изложени в жалбата относно изгодни за него факти, следва да бъдат използвани специални знания на експерт в областта на счетоводството, с които специални знания съдът не разполага.

 

  УВЕДОМЯВА оспорващия, че при липса на доказателствени искания в предоставения от съда срок на основание чл.161 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът може да приеме за доказани фактите, относно които страната е създала пречки за събиране на допуснати доказателства, т.е. че не е предоставил информация за изискуемостта на данък добавена стойност по издадените в периода 13-22.08.2015година фактури от „МАТ инвести” ЕООД, описани в жалбата.

 

  ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес ответника по оспорването и от съобщението за дружеството-жалбоподател, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на съответната страна, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът за събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 07.12.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на оспорващия с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:24часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: