ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.07.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети юли                                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1814 по описа за 2018 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.К., редовно и своевременно уведомен, се явява лично, доведен от  служители на Областна дирекция „Съдебна охрана“-Бургас.

          ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГРАД БУРГАС,  редовно и своевременно призован, се явява М.В.- *** на Затвора Бургас, с представено по делото пълномощно, в днешното съдебно заседание.             

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да не се дава ход на делото, тъй като нямах възможност да уведомя адвоката си и нямам възможност да платя таксата от 10.00 лв, призовката я получих вчера.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ В.: Както прецени съдът, считам че не е проблем да се даде ход на делото.

Съдът намира, че с оглед своевременното уведомяване на страните по делото няма основание за отлагане на делото.

Поради липса на процеуални пречки за разглеждане на делото, съдът

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба на лишеният от свобода С.Р.К., ЕГН **********, понастоящем в Затвора - гр.Бургас, против Заповед №772/03.07.2018 година на Началника на Затвора – Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „ИЗОЛИРАНЕ В НАКАЗАТЕЛНА КИЛИЯ ЗА СРОК ОТ 7 /СЕДЕМ/ ДЕНОНОЩИЯ“.

Иска се отмяна на заповедта като неправилна, незаконосъобразна и необоснована.

Указва на жалбоподателя, че следва да представи доказателства относно твърдяната от него незаконосъобразност на атакуваната заповед.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест да докаже  наличието на фактическите и правните основания за издаване на оспорената  заповед, както и доказателства относно компетентността на издателя на заповедта.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата си и моля съда да се разпореди тъй като в килията сме четири човека, а обяснения от други липсват. Ясно е описано на кой е телефона. Обяснения от съкилийниците ми няма. Моля да се отмени карцера. Нямам доказателствени искания.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ В.: Заповедта е законосъобразна, няма да соча доказателства. Моля да бъдат приети представените по делото доказателства, вкючително и представените от мен доказателства, относно компетентността на органа, издал оспорената заповед, а именно: Заповед 390/02.07.2018 година, както и заповед №174/21.03.2017 година, двете издадени от Началника на Затвора-Бургас.

Съдът намира, че представените по делото доказателства с писмо изх.№620/17 /09.07.2018 година по описа на Затвора Бургас, съдържащи се в преписката по издаване на оспорената заповед, следва да бъдат приети по делото като относими, както и представените по делото в днешното съдебно заседание писмени документи от представителя на ответната страна.

Съдът докладва, че по делото по факса са постъпили копия на представените в днешното съдебно заседание две заповеди, които са приети с вх.№7979/13.07.2018 година.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените  с преписката по издаване на оспорената заповед писмени доказателства с цитираното писмо, както и представените по факса и в днешното съдебно заседание два броя Заповеди 390/02.07.2018 година и №174/21.03.2017 г. 

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам какво друго да добавя, моля да се отмени наказанието. Имам голяма присъда за излежаване.Те ме наказват, че в телефона има моя снимка, бях бит от един от старшините и моя съкилийник ми направи снимка и клип. Телефонът не е мой и смятам, че съм наказан несправедливо.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ В.: В ЗИНЗС има конкретен текст, когато лишения от свобода държа или ползва телефон, правото на собственост не е предмет на делото. Нямам намерение  да изследваме от къде е закупен телефона. Лишеният от свобода е ползвал конкретен мобилен телефон и следва да понесе наказание. Има се предвид, че той е наказван и преди това, те са степенувани наказанията, това е последващо наказание. Неговите доводи нямат връзка с делото. Заповедта е законосъобразна и издадена в съответствие на нарушението, ползван на мобилен телефон. Моля да потвърдите издадената заповед.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и на основание чл. 111, ал. 5 ЗИНЗС ще ОБЯВИ решенето си в съдебно заседание днес в 10:10 часа.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Р.К., редовно уведомен се явява лично. 

          ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГРАД БУРГАС  редовно уведомен, се явява М.В.- заместник началник на Затвора Бургас

 

          Съдът в съдебно заседание ОБЯВИ решение №1397/13.07.2018 година като прочете пълния текст на решението в съдебна зала.

След обявяване на решението съдът връчи на всяка от страните екземпляр от съдебното решение в съдебната зала.

                  

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в  10:23   часа.

 

         

          СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: