ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1813 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.М.Д., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – К.С.– разузнавач в Първо РУП – Бургас към ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Е.М.Д. чрез пълномощника му адв. Г. против Заповед за полицейско задържане на лице № 431зз-391/19.08.2016г.,  постановена от К.С.– разузнавач в Първо РУП – Бургас към ОДМВР гр. Бургас, с която Заповед е разпоредено жалбоподателят Д. да бъде задържан за срок от 24 часа.

 

адв. Г.: Правя доказателствено искане да бъде разпитан разследващ полицай относно обстоятелството и факта дали е разпореждал след разпитите на лицето същото да бъде задържано за следващия ден за процесуално-следствени действия. В случай, че това доказателствено искане не бъде уважено моля да бъде представена справка, от която да е видно дали оспореното задържане е осъществено след разпореждане от страна на разследващ полицай. Други доказателствени искания нямам.

 

          ОТВЕТНИКа: Заповедта за задържане на лице е изготвена по всички реквизити, напълно законосъобразно, спазени са всички изисквания на закона, както и на лицето са му разяснени всички права, които има. Не са ограничавани други права освен правото за свободно придвижване.

Становището ми е, че разследващ полицай първо няма как да ми разпореди по реда на ЗМВР и второ – относно задържането на лицето до периода, когато е освободено са провеждани оперативни действия. Не е необходимо да бъдат извършвани само процесуално-следствени действия, като с лицето са извършвани оперативни такива, а именно беседи, установяване на вещите, които са предмет на престъпление и ОИМ с цел установяване  на свидетели, които могат да имат роля по указване на обективната истина по делото.

 

Съдът с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По повод формулираните от адв. Г. доказателствени искания съдът намира същите за неоснователни. Основното обстоятелство, което се цели да бъде установено с така формулираните от адв. Г. доказателствени искания, е дали разследващ полицай е разпоредил на ответника да задържи жалбоподателя за срок от 24 часа. Относно изявлението на ответника в днешно съдебно заседание по безспорен начин се установи това обстоятелство, като видно от изявлението на ответника разпореждане за полицейско задържане от страна на разследващ полицай е липсвало.

 

 адв. Г.: След като ответникът заяви, че са извършвани ОИМ с лицето искам да се приложи Справката от помещението за задържане на пълнолетни лица, което се намира в Пето РУ гр. Бургас, от която е видно в колко часа е настанен на 19.08.2016 г. и в колко часа същият е взет от служители на Първо РУ гр. Бургас на 20.08.2016 г., тъй като за времето, за което е пребивавал същият е бил настанен в приемника за настаняване на пълнолетни лица. Там има списък на лицата, в който е записан часа на настаняване и в колко часа е взето лицето. С това искаме да докажем, дали след 17:30 часа до вземането му на следващия ден са извършвани оперативни беседи с лицето или не.

 

 ОТВЕТНИКа: Извършването на ОИМ не сe обосновава изцяло с присъствието на лицето, като под ОИМ се разбира и оперативни беседи, снемане на свидетели и други с лица, различни от проверяваното.  В този смисъл присъствието на лицето не е задължително в хода на извършване на тези ОИМ.

 

Въпрос на съда към ответника: От момента, в който лицето е било настанено в приемника за задържане на пълнолетни лица до освобождаването му Вие вадили ли сте го и по-конкретно с него осъществявани ли са ОИМ?

 

Отговор на ответника: В този период действително сме вадили лицето и сме извършвали ОИМ с него. Тава е протоколирано.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по повод формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се изиска от помещението за временно задържане на ДВНПЛ- ЗО МВР- Бургас информация с приложена към нея разпечатка или справка, която да удостовери всички случаи, в които лицето Е.М.Д.е бил извеждан от помещението за задържане за периода от 10:00 часа на 19.08.2016 г. до 10:00 часа на 20.08.2016 г.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: