ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1813 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.М.Д., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – К.С.– разузнавач в Първо РУП – Бургас към ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане от предходно  съдебно заседание с писмо от 14.11.2016 г. по делото е постъпила справка относно извеждането на лицето Е.М.Д. от помещението за временно задържане на ДВНПЛ-ЗО МВР гр. Бургас.

 

адвокат Г.: Не възразявам да се приемат така представените доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ: Запознах се с представените доказателства. Да се приемат така представените писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от ОД МВР гр. Бургас с писмо от 14.11.2016 г. документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адвокат Г.: Уважаеми господин председател, представям Списък на разноските и Договор за правна защита и съдействие. Моля да се приемат.

По така представените до момента по делото доказателства включително справки от Първо РУ гр. Бургас, както и докладна записка, сведения за разпит на свидетели е видно, че към датата на задържане е образувано ДП № 431ЗМ-836/19.08.2016 г. В рамките на работното време, визирам 17:30 часа на 19.08.2016 г., с подопечния ми Е.М.Д.са извършвани ПСД към онзи момент, които са изрично описани. След този час до самото му освобождаване на 20.08.2016 г. с Д. не са извършвани каквито и да било действия, с което са нарушени съответните права съгласно разпоредбата на закона като визирайки чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР полагането на тази ПАМ задържане до 24 часа е с цел лицето да не се укрие, а то е било на разположение и след като приключват съответните действия би следвало да бъде освободено. Запознавайки се приложената докладна записка от инспектор К.С. е видно, че същата е изготвена на 14.09.2016 г. явно по искане за прилагане по делото на съответния документ от Административен съд гр. Бургас по повод така образуваното административно дело, защото същата е постъпила на 15.09.2016 г. в съответния Административен съд гр. Бургас.

Визирайки така приложената по делото справка от помещението за временно задържане на ДВНПЛ-ЗО МВР гр. Бургас е видно, че лицето е извеждано два пъти - сутринта в 5:05 часа за ползване на тоалетна и в 9:55 часа за неговото освобождаване.

До момента по делото не са представени доказателства, с които полицейското управление и респективно инспектор К.С. да докажат извършването на тези действия, имайки предвид регламента на полагане на извънреден труд след работно време, в случая след 17:30 часа и полагането на този труд в почивни дни, визирам 20.08.2016 г., което е било събота.

Желая присъждане на разноските по делото и отмяна на тази заповед за времето от 17:30 часа на 19.08.2016 г. до освобождаването на Е.М.Д.на 20.08.2016 г. в 10:00 часа. Желая срок за представяне на писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ: Въпросният Е.М.Д. е задържан за извършване на тежко умишлено престъпление – грабеж, като той е многократно осъждан и наскоро е излязъл от затвора. От тук може да се направи извода, че се касае за лице, което е изключително опасно както за обществото, така и да не извърши ново престъпление или да се укрие. Във връзка с ДП и задържането на лицето е доказано съучастието му като извършител на деянието.

Относно заповедта за задържане  в ЗМВР не се посочва определен срок, в който ние сме задължени да освободим лицето, както не се посочва и срок, в който да се водят ОИМ, като във всяка една минута могат да се получат нови доказателства и/ или допълнителни данни по представените такива. Няма как в 17:30 часа ние да освободим лицето докато част от вещите, обект на грабеж, не са установени, визирам портфейла, отнет от пострадалия и по-голямата част от паричната сума.

В периода от 17:30 часа до освобождаването на лицето се водят допълнителни ОИМ с него, които не винаги е задължително да бъдат документирани с писмен документ. Тези ОИМ включват беседи, търсене на свидетели, обхождане на района за установяване на изхвърлени вещи, визирайки в предното изречение портфейл и други лични документи на пострадалия. Като се има предвид, че той е посочил района е необходимо време, за да се прегледа същия.

За мен жалбата е абсолютно неоснователна и становището ми е, че трябва да бъде отхвърлена.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: