ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,26.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1812 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЪРАЙЗЪН ДЕВЕЛОПМЪНТС“ ЕООД, редовно уведомен, за него се явява    адв.В.Ф. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Р., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Ф.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Р.: Считам, че ход на делото не следва да се дава, тъй като според Община Несебър жалбата е недопустима на две самостоятелни основания, а именно:

По своя характер направеното искане с наш вх.№ 1275/06.04.2016г. е за установяване на надвнесени от жалбоподателя суми за деклариран от него недвижим имот. Видно от чл.129  от ДОПК срокът за произнасяне е 30 дни считано от дата на постъпването или до 06.05.2016г. По силата чл.131 от ДОПК, жалба срещу мълчалив отказ може да бъде подадена в рамките на 14-дневен срок или до 20.5.2016г. Жалбата срещу мълчаливия отказ е постъпила в Община Несебър на 26.5.2016г., т.е. същата е просрочена.

Считано от 21.05 е налице влязъл в сила мълчалив отказ, респективно подадената жалба срещу мълчалив отказ с наш вх.№ 1628/26.05.2016г. е недопустима, респективно не е допустима и жалбата до Административен съд-гр.Бургас, поради липса на предмет.

Като второ основание за недопустимост е фактът, че жалбата е подписана от колежката адв.Ф.. Към жалбата е приложено пълномощно, по силата на което адв.Ф. е упълномощена да представлява дружеството пред изрично упоменати държавни и общински органи за подаване, респективно получаване на документи, свързани с декларираните от дружеството недвижими имоти и в пълномощното липсва текст, по силата на който адв.Ф. да има право да подава жалби, респективно искови молби до съда във връзка със собствените на дружеството недвижими имоти.

 

Адв.Ф.:  По отношение на първото твърдяно основание за недопустимост бих искала да заявя, че посочените от колегата дати касаещи изтичане на срокове не са верни. На първо място, колегата твърди, че срокът за произнасяне по второто ни депозирано искане е изтекъл на 06.05.2016г. Обаче шести май е неприсъствен ден, тъй като е национален празник -Георгьовден (четвъртък) и 09.05. (понеделник) всъщност е срокът, на който е следвало да се произнесе органът. И от тази дата следва да се счита, че е налице мълчалив отказ. Същият е обжалван в срок и всички последващи жалби са съобразени с изтичане на сроковете. Попадаме в още една хипотеза на почивните дни и това е датата 25.05.

По отношение на второто твърдяно основание за недопустимост, бих искала да представя доказателства, с които доверителят ми да потвърди представителната ми власт.

Очевидно преписката изпратена от общината е непълна, тъй като бяхме представили пълномощното в цялост.

 

 

Съдът ОБЯВИ на страните, че по възражението за допустимост на жалбата ще се произнесе с крайния си съдебен акт, поради което по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Ф.: Поддържам жалбата.

Представям заповед за нанасяне на сградата в кадастъра, където същата е посочена като жилищна. Спорът е дали сградата е жилищна. Това е документ, който е цитиран в нашите писма, но не е представен с преписката, а го има в общината, защото сме го представили.

         Представям 57 броя справки за обектите от кадастралната карта, от които е видно, че всички процесни обекти са дефинирани като „жилище апартамент“.

         Доказателствата представям с препис за ответната страна.

         Също така, още едно основание за недопустимост на жалбата беше изтъкнато в самото придружително писмо, по което искам да взема становище, ако се поддържа от колегата. Тъй като в придружителното писмо, с което е изпратена преписката на съда се прави твърдение, че жалбата е недопустима, поради наличието на становище на Община Несебър от 21.04.2016г., бих искала да обърна внимание, че същото не съставлява индивидуален административен акт, тъй като не съдържа реквизитите на такъв. Няма изричен диспозитив, т.е. разпоредителна част, с която се определят правата и задълженията му.

 

Юрисконсулт Р.: Да се приемат приложените към преписката доказателства.

С оглед представените в днешно съдебно заседание извадка от заповед на АГКК, респективно скици към същите, считам че същите няма как да изяснят спорните факти, поради което моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като извърши необходимите справки да отговори на следния въпрос:

Декларираните от жалбоподателя недвижими имоти отговарят ли на изискванията на ЗУТ чл.40 и Наредба № 7 от 22.12.2003г.  на чл.110 на минималните изисквания, за да се приеме, че същите, декларираните недвижими имоти са жилищни.

 

Съдът намира, че за изясняване на предпоставките за допустимост е необходимо към делото да бъде приложена жалбата против мълчалив отказ, формулиран по първоначалното искане, тъй като същата не се съдържа в кориците на делото, поради което по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи жалбата против мълчалив отказ формиран по първоначалното искане на дружеството.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на адв.Ф. да представи доказателство за надлежно учредена представителна власт в следващото съдебно заседание.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от юрисконсулт Р. в днешно съдебно заседание.

Експертизата да се изготви от вещото лице И.Б. след внасяне на депозит в размер на 300 лева от ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

ОТЛАТА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2016г. от 13.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: