ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,14.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1812 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.08 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЪРАЙЗЪН ДЕВЕЛОПМЪНТС“ ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.В.Ф. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото и адв.Т., който представя пълномощно за преупълномощаване.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.П.Б., която е депозирала заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Ф.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Ф.: Не възразяваме да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпи вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

И.П.Б. – 68г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че в залата присъства юрисконсулт Р. - процесуален представител на ответната страна с представено пълномощно, находящо се лист 406 от делото (том ІІ).

        

Юрисконсулт Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Адв.Ф.: Тъй като вещото лице не е успяло да види на място три от апартаментите, които са продадени, дали може въз основа на разгледаните от нея проекти да отговори на база проектната документация имат ли тези апартаменти или нямат складови помещения или помещения за вградени гардероби.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С изключение на апартамент № 35, който няма по проект предвидено място за вграден гардероб. Два от апартаментите са продадени - ап.25 и ап.38, но те имат по проект помещение за вграден гардероб. Сградата не е оборудвана, но има места, пространства, в които се оборудват кухненски кътове.

 

Адв.Ф.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300лв. платими от внесения депозит.

 

Адв.Ф.: Във връзка с направеното в предходно съдебно заседание оспорване от представителната власт, представям декларация потвърждение от страна на управителя на представляваното от нас дружество, с която той потвърждава извършените от мен действия  по повод процесното искане последвало административното производство.

Беше повдигнат въпроса за жалбата против мълчаливия отказ, представена ведно с обратна разписка за нейното изпращане, която удостоверява дата на изпращането й.

Юрисконсулт Р.: Не представям жалбата, която бях задължен да представя в предходно съдебно заседание.

Няма да соча други доказателства.

 

Адв.Ф.: Нямаме други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

НАЛАГА на ответната страна Кмет на Община Несебър ГЛОБА в размер на 200лв. за неизпълнение на съдебно определение от предходно съдебно заседание за представяне на жалбата против мълчалив отказ формиран по първоначалното искане на дружеството – жалбоподател.

Срещу наложената глоба в едноседмичен срок считано от днес може да бъде подадена молба за отмяната й до съда, който я е наложил.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Ф.: Моля да уважите жалбата и да отмените мълчаливият отказ на кмета на Община Несебър. Моля да ни присъдите разноските съгласно представен списък с препис за ответната страна.

Адв.Т.:  Моля да уважите изцяло подадената жалба, като отмените като незаконосъобразен обжалваният мълчалив отказ и да върнете преписката на административния орган за произнасяне по същество. Спорът по наши линии с органа по приходите е чисто правен и касае правилното приложение на материалния закон, а не декларираните от дружеството факти и обстоятелства във връзка с процесните недвижими имоти. В тази връзка най-важното е, че безспорно се установи, ако не всички, то една значителна по-голяма част от тези недвижими имоти са жилищни имоти по смисъла на ЗУТ, а неправилно са облагани от местната администрация като нежилищни. В този смисъл се явява основателно искането за прихващане, съответно възстановяване на недължими такси за битови отпадъци и данък недвижими имоти върху тези имоти.

Моля за срок за подробно писмени бележки и присъждане на разноски.

 

         Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Моля да ми бъде даден срок за представяне на подробни писмени бележки.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като предоставя възможност на страните в 7-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: