ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1811 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ„Аетос Фамили Хаусес“ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА молба вх.№10040/25.09.2017г. от процесуалния представител на ответника, с която не възразява да се даде ход на делото, представя доказателства под опис и прави искане да се допусне съдебно-икономическа експертиза по посочени въпроси.

 

АДВОКАТ К. : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Аетос Фамили Хаусес“ ООД против решение №02/311/00185/301/04/01 от 23.05.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, по договор №02/311/00185 от 25.08.2011г..

 

ПОСТЪПИЛА е по делото и административната преписка по обжалваното решение.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на обжалваното решение.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Моля да имате предвид, че освен посочените в нея основания, считаме решението за незаконосъобразно и по следните съображения:

Нито в договора сключен между страните, нито в бизнес плана е поето задължение да постигнем конкретни нива на приходи, които следва да бъдат реализирани. Считам, че правните основания на които е издаден актът, а именно чл.70, ал.1, т.4, т.6 и т.9 от ЗУСЕСИФ, не кореспондират с направените констатации. Посочено е, че е нарушена т.4, но тази точка обаче препраща към чл.71 от Регламент на ЕС №1330 от 2013г., който се отнася до дълготрайност на операциите. В разпоредбата на посочения чл.71 ал.1 б.“а“ от ЕР са изброени императивно и изчерпателно условията при които следва да се възстанови финанансовата помощ след извършване на крайното плащане. Оспорваме правните констатации, които са направени, тъй като не отговарят на фактическите основания. Оспорвам начина по който са определени стойностите. В никой нормативен акт не се за заложени приходите конкретно. Това е прогнозна стойност и считам, че като такава не може да доведе до някакви вреди. Неправилно са посочени разпоредби от Наредбата, които са относими при преценка за постигане на целите на мярката и считам, че няма данни как е изчислена финансовата корекция, като в тази връзка ще имам въпрос към вещото лице. Има несъставомерност на деянието и няма законова обосновка, не е предвидено такова нарушение, като основание и вид. На следващо място изчислената санкция е неправилна, тъй като може възстановяването на получени средства само от Еврофондове, но не и от националния бюждет. Липсват мотиви за нарушението. По отношение на методиката, същата считам за нищожна, тъй като няма дата на издаване, нарушена е процедурата за издаване на общ административен акт и като такъв не може да е нормативна основа за налагане на санция. По доказателствата, моля за срок за да се запозная с тях. Искам само да заявя, че доказателствата приложени в последния том на делото от л.1457 до л.1488 - доклад за нередност и изчисленията, са издадени след налагане на санкцията и моля да не се приемат. Докладната записка за изменение на правилника на ДФ“Земеделие“ считам за ирелеванта, тъй като това е вътрешен акт и в него се уреждат правата и задълженията на органите в самия фонд. Относно методиката на тези правила изразих становище, че е незаконосъобразна.

Имам молба да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, във връзка с това което навеждам, а именно вещото лице да изчисли как всъщност административният орган е стигнал до тези приходи в процентно съотношение, дали е вярно, каква формула е използвана и дали е предвидена такава в Наредбата, Приложение 3, към чл.16. Този въпрос е във връзка с това, че там изчисленията касаят различни икономически показатели и нямат нищо общо с приходите, тези показатели са определящи за периода на действия на съответния бизнес план и не биха били относими за една и две години. Следващият въпрос е - могат ли да се изчисляват показателите за оценка ефективност и нертабилонст само на база на приходи от нощувки и считам, че този въпрос е много важен и тук се крие предмета на спора.

По отношение на въпросите зададени от ответната страна, по т.3 считам, че е правен и не следва да бъде допускан. Останалите въпроси не възразявам да бъдат допуснати.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№10040/25.09.2017г..

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза  вещото лице по която да отговори на първите два въпроса поставени от процесуалния представител на ответника в докладваната в днешното съдебно заседание молба, като не допуска въпрос 3 и 4, тъй като същите са правни и на тях съдът следва да отговори с крайния съдебен акт.

ДОПУСКА поставените от жалбоподателя въпрос в представената в днешното съдебно заседание молба, с излючение на последния въпрос, тъй като същия е правен и съдът следва да отговори на него с крайния съдебен акт.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 500 лева, от които 300 лева вносими от жалбоподателя и 200лева от ответника, в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника от уведомяването му, по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Да се уведоми ответника чрез изпращане на протокол от днешното съдебно заседание по факс или електронен път, като така определения срок започва да тече от получаването му.

Вещото лице ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и като съобрази, че настоящото производство е бързо, съгласно нормата на чл.27, ал.5 от ЗУСЕСИФ, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2017г. от 11.50ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: