ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1811 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:46 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Аетос Фамили Хаусес“ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно от днес.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което не е в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Запознати сме със заключението на вещото лице и въпреки, че не е в срок, не възразяваме да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Запознати сме със заключението на вещото лице и въпреки, че не е в срок, не възразяваме да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

Съдът с оглед така направените изявление счита, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А.- г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: При изготвяне на заключението си, по специално при отговор на въпрос 1, формулиран от жалбоподателя, сте записали че на дружеството е изплатена финансова помощ в размер на 314 880, 72 лв., на базата на какви документи стигнахте до извод, че това е размерът на оторизираната субсидия. В този смисъл възразявам срещу изчисления размер от вещото лице, тъй като общия размер на субсидията е 318 276,42 лева, като за това свидетелстват приложените по делото доказателства, а именно справка-извлечение от себра, уведомителни писма за одобрение и писма за оторизация на плащането, заверени копия, от които предоставяме отново на вниманието на съда и на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз не съм извършила проверка на оторизираната сумата, не съм извършила проверка при жалбоподателя какъв е размера на оторизираната сума, съгласно плащания, а съм я взела от решението, което съм цитирала, защото в диспозитива на решението е посочено „определям на „Аетос Фамили Хаусес“ООД„ като в таблица е посочена сумата 314 880,72лв. и финансова корекция 37348,39лв.. Аз също видях, че има посочени две суми, но реших че тази посочена в диспозитива на решението е вярната сума и затова съм приела нея. Не съм изследва каква точно е сумата, информацията съм я взела от диспозитава на решението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: При отговор на въпрос 1, формулиран от жалбоподателя и на отговор на въпрос 2, формулиран от ответника, заявявате, че не можете да отговорите как е изчислена санкцията и дали е вярно изчислена, тъй като липсва цифров модел, респ. какъв метод е използавн от административния орган при определяне размера на санкцията. В тази връзка поставям въпроса - Въз основа на какви документи извършихте своите изчисления? Запознахте ли се с методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти за ПРСР 2007г.-2013г. и съобразихте ли какво е заложено в нея при определяне размера на санкцията на жалбоподателя? Защо не посетихте ДФ „Земеделие“ за да видите метода за определеяне на размера на санкцията, имам предвид направеното искане от нас с молба вх.№10040/25.09.2017г., а именно вещото лице след като се запознае с административната преписка и извърши посещение в ДФ „Земеделие“ да отговори на следните въпроси. Експертизата е допусната при тези условия, да се посети ДФ“Земеделие“.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Във въпросът на жалбоподателя е записано, каква математическа формула е използвана, като аз не мога да знам. Мога да правя догадка, но не мисля, че отговора изисква догадка. Каква математическа формула е използвана в решението и доклада няма посочено, има словесно обяснение и на това словесно описание съм базирала отговора и съответно съм се опитала цифрово да го изразя и доколкото не получавам резултата получен в решението, съм записала и моя извод. Сега какъв метод е изоплзван от административният орган, е записано, че е използвана методика, а не метод.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Запознахте ли се с методиката за определяне на санкции след плащане по проекти за ПРСР 2007г.-2013г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Търсих я тази методика, като е посочено в становище на ответника, мисля, къде може да се намери, но я няма там. Излиза като емотикон скъсан документ, като не намирих смисъл да посещавам ДФ“Земеделие“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: По отношение на въпрос 1, формулиран от жалбоподателя, има разминаване на процента на неизпълнение под 20% спрямо заложените в бизнес плана приходи за 2015г., като Вие заявявате 7% /20%-13%/, като сумата санкцията представлява 11,73%? От къде взехте тези проценти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Така е записано в решението, пак оттам съм го взела.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Само решението ли сте ползвали при изготвяне на заключението си. Така ли да разбирам?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, решението съм ползвала, волята на органа е посочено в решението. Това, което е не дава и кой знае какво отражение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЛАКОВА ТИТОВА: Моля да бъде изслушано повторно заключение по въпрос 1, формулиран от жалбоподателя и по въпрос 2, формулиран от ответника, като настоявам вещото лице да посети ДФ „Земеделие“, Дирекция „Оторизация на плащанията“ и да се запознае с начина на оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони и да отговори на тези въпроси конкретно. Възразявам по приемането на заключението по тези точки в днешното съдебно заседание

 

АДВКАТ К.: Уважаема г-жо председател, така направеното искане, считам, че когато административен орган санкционира и то санкцията трябва да бъде законоустановена и регламентирана, дали е уговорено във вътрешни правила, които не са част от действащото законодателство и дали методиките въз основа на които се изчисляват процентите санкция се намират само и единствено в ДФ”Земеделие” е несъстоятелно. В случая е и недопустимо, т.е. ако една санкция е наложена върху вътрешни регламенти е незаконсъобразно и това по какъв начин е изчислено или не е ирелевантно за случая. Не следва да бъде удовлетворено искането на колегата. Най-малко санкционираните лица трябва да знаят защо и как ги санкционират и това да е по съответния нормативен документ.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А. на която определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит /том V, л.1534-300лв, л.1535-200лв./.

        

Съдът счита, че вещото лице следва да отговори повторно на въпрос 1, формулиран от жалбоподателя и въпрос 2, формулиран от ответника, след като извърши проверка на място в ДФ „Земеделие“ София, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице, което да отговори повторно на въпрос 1, формулиран от жалбоподателя и въпрос 2, формулиран от ответника, след като извърши проверка на място в ДФ „Земеделие“ гр.София.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма пречка да посетя ДФ „Земеделие“, но моля да ми предоставите малко по-дълъг срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Представям становище във връзка с изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя, че представените доказателства, касаещи методика за определяне на санкция след плащане, са неотносими към спора. Представям го с препис за другата страна.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме становището и представените в днешното съдебно заседание доказателства от ответника, въпреки че мисля, че същите са приложени с административната преписка.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание, доказателства от ответника, а именно: писма за оторизация на плащането №№7854/29.04.2017г.,3/5/0/4/15.12.2011г., 7138/11.12.2013г., уведомителни писма за одобрение №303/311, 328/311. 

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2017г. от 9.30ч., за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,10 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: