ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1811 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Аетос Фамили Хаусес“ ООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явява юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Запознати сме със заключението на вещото лице и не възразяваме да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Запознати сме със заключението на вещото лице и не възразяваме да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към изслушването му, като вещото лице е със снета по делото самоличност от преходното съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Имам един уточняващ въпрос, а именно в отговор на първи и втори въпрос посочвате, че определената финансова корекция от административния орган е в размер 37 333,82лева, а посочената в решението сума е 37348,39 лева. На какво се дължи тази разлика и според Вас би ли могло да се получи отклонение в случай, че изчислението се извършва до 11,73%, т.е. като се вземат всички цифри след втория знак?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  А.: Не мога да кажа на какво се дължи разликата. Правих изчисления и до третия знак след десетичната запетая, но отново не се получава точно тази сума посочена в решението. Пак има отклонения от няколко лева, но не мога да кажа на какво се дължи. Много е възможно да се дължи на програмата, тъй като видях в ДФ”Земеделие”, че използват софтуер за изчисляване на корекциите, но не мога да кажа до кой знак след десетичната запетая системата е заложена да изчислява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Би ли могло да се получи отклонение при изчисляване без да се извършва закръгляване до 11,73%?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: До третия знак се получава малко по-голяма сума, но отново е различна от тази посочена в решението. Не мога да кажа в резултат на какво се дължи разликата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЛАКОВА- ТИТОВА: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Искам да направя едно уточнение, че посочената сума в решението 37348, 39 лева е изчислена на Ексел от административния орган, без да се закръгля до 11,73%.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като му определя възнаграждение в размер на 250лева., вносими по равно от двете страни или по 125 лева за всяка от тях, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесено възнаграждение, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Представям и моля да бъде приета методиката, като правя уточнение, че тази методика и всички документи касаещи утвърждаването и́, са част от административната преписка и са изпратени по делото с писмо наш изх.№ 01-2600/1113 от 07.07.2017г.. Във връзка с изявлението, че методиката не може да бъде открита на сайта на ДФ”Земеделие”, заявявам че същата е публикувана на сайта на ПРС 2007-2013г., на адрес:  Httt ://prsr.bg/merki/index.html.

 

АДВОКАТ К.: Методиката е част от том V на делото, но не възразявам да бъде приета отново.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите така депозираната жалба и отмените процесното решение на изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие”, като незаконосъобразно, постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото, за които представям списък.  Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЛАКОВА- ТИТОВА: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата срещу решението на директора на ДФ”Земеделие”, като недоказана и неоснователна. Оспореното решение е издадено от компетентен орган, съгласно чл.20а, ал.2 ЗПЗП, отговаря на изискването по чл.59 от АПК и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Също така са спазени изискванията на чл.73, ал.2 от ЗУСЕСИФ, като преди издаването на решението за финансова корекция, ползвателя е уведомен  изрично и мотивирано с писмо №01-2600/1113 от 16.03.2017г., където подробно е описано констатираното нарушение, посочена е правната квалификация, а именно т.4.12 от договор №02/311/00185 от 25.08.2011г. и чл.46, ал.1 и ал.2 от Наредба № 30 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“. На ползвателя е даден 14-дневен срок да изрази становище и представи доказателства, с което са спазени изискванията на чл.73, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. В оспореното решение са обсъдени доводите на ползвателя, като същите са приети за неоснователни, за което са изложени и подробни съображения. Считам, че административният орган е определил правилно размера на финансовата корекция на жалбоподателя, според направените фактически установявания и изчисления, съгласно методиката и всички представени други доказателства по делото. Моля за срок за писмена защита, в която ще изложим допълнителни съображения по съществото на спора. Предоставям също списък за разноските, които претендираме. Правя възражение за прекомерност за платеното адвокатско възнаграждение, предвид фактическата и правна сложност на делото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: