ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.02.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети февруари                            две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1811  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Д. 98“ ЕООД Д.Т. редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв.М.И., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно  заседание.

          ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО, редовно и своевременно призован, не се явява,  изпраща за представител  адв.Ж.Б., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „БУРГАСБУС“ ЕООД П.Д., редовно  и своевременно призован, не се явява и  не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „М- БУС“ ООД Р.Х., редовно  и своевременно призован,  не се явява и  не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

          АДВ. ИВАНОВА: Да се даде ход на делото.

          АДВ.БОЙЧЕВ: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от „Д.-98“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление град Камено, ул.“Странджа“ ***, представлявано от управителя Д.Ж.Т., ЕГН ********** против Заповед №РД-09-548/12.08.2016 г. на кмета на Община Камено, с която е открита процедура  за провеждане на конкурс за възлагане на пътнически превози по общинската и областната транспортни схеми на Община Камено.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия,че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест  е да докаже наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за  издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.И.- Поддържам жалбата си, нямам възражения по доклада.Няма да соча друго  доказателства.

АДВ.Б.- Няма да соча доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.-  Уважаеми господин съдия, моля да отмените процесната  заповед като незаконосъобразна, съобразно посочените в жалбата основания.

АДВ.Б.- Моля да потвърдите  издадената от кмета на община Камено заповед като съобразите, че същата е издадена при условията на обвързана компетеннтост, а именно в изпълнение на прието решение на Обински съвет Камено,  който е органа, законово определен да открие конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници. Налице е решение на Общински съвет Камено, влязло в сила, включително е налице последващо оспорване от настоящия жалбаподател по делото „Д. 98“ ЕООД Д.Т., отново пред Административен съд гр.Бургас. Образувано е административно дело 1797/16 година по описа на съда,  като делото е приключило с определение оставящо жалбата без разглеждане, влязло в сила. С определение  от 18.10.2016 година  производсвото по делото е прекратено и влязло в сила на 31.10.2016 година. Доколкото е налице  влязъл в сила административен  акт задължителен  за кмета на общината то считаме, че са налице и са спазени законово определените  предпоставки за издаване на оспорената заповед. Може да бъде направена справка и сравнение  на съдебния акт, от който е видно, че съдържанието на заповедта, предмет на настоящето дело е идентична с приетото решение на Общински съвет Камено. Няма отклонение от волята на органа, оправомощен  да насрочи конкурс. Моля да  издадете решение, с което  да оставите без уважение подадената жалба като неснователна и недоказана и да ни присъдите  направените по делото разноски, доказателства за което е представеното пълномощно и договор за правна помощ с определен размер на договорено възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: