ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1810 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТИМ Билборд“ ЕООД – Бургас, редовно призован, се представлява от адв. Х.Х., с пълномощно на лист 21 по административно дело № 2183/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ Управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, редовно призован, се представлява от юк. Я.М., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано въз основа на Решение № 9238 от 05.07.2018 г. по адм. дело № 6062/2018 г. по описа на ВАС, с което е ОБЕЗСИЛЕНО Решение № 230/15.02.2018 г., постановено по адм. дело № 2183/2017 г. по описа на Административен съд Бургас и делото е 
ВЪРНАТО на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав, който при новото разглеждане на делото следва да конституира като ответник в производството административния орган, издал оспорвания административен акт, а именно: Управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура.

 В съдебния акт е прието, че с решение по т. 2.146 по Протокол № 16631/17 от 26.06.2017 г. на Управителния съвет на АПИ е постановен отказ за преиздаване на разрешение за специално ползване на пътищата, чрез експлоатация на рекламно съоръжение, находящо се на път II - 99 , "Бургас - Созопол - Царево", на километър 44 + 660 – дясно, като именно това е актът, предмет на оспорване в настоящото производство, а не както неправилно е приел първоинстанционният съд, писмо изх. № 53-00-4726 от 26.06.2017 г. на председателя на УС на АПИ.

 

Съдът ДОКЛАДВА съдържащите се в адм. дело № 2183/2017 г. по описа на Административен съд Бургас доказателства.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. Х.: Поддържам жалбата. Моля в този смисъл процесният акт протоколно решение №16631/26.6.2017 на Управителния съвет да бъде приет, а не уведомително писмо изх.№ 53004726 на председателя на УС на АПИ. Оспорвам представените доказателства. Да се изисква преписката, която е при УС. Моля да бъде приобщена и цялата административната преписка по същия протокол, т.е. кога, от кого и как е свикано това заседание на УС, какъв е бил дневния му ред. Наред с това към него има и доклад на инж. Й.Д.– моля същият доклад да бъде също приобщен, тъй като той е бил основанието на което са вземани решения за постановяване на откази, както и длъжностната характеристика на докладвалия. Наред с това същият като какъв присъства на заседанието на УС, в качеството си на какъв присъства?

 

ЮК. М.: Оспорвам жалбата. Ще представим цялата административна преписка. Смятам, че няма пречки представените и налични в административно дело №2183/2017 г. по описа на Административен съд Бургас доказателства да бъдат приети.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото съдържащите се в адм. дело № 2183/2017 г. по описа на Административен съд Бургас доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок от 20 дни да представи пълната административна преписка по обжалвания административен акт с копие за жалбоподателя, включително доказателства за компетентността на органа.

 

Съдът счита, че за разкриване на обективната истина по делото е необходимо да бъдат разпитани в качеството на свидетели две или едно от лицата, съставители на констативния протокол № 246/23.06.2017 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АДВ.М.: Според мен разпитът на инж. Т.Г.ще е достатъчен. Бих могла за следващото съдебно заседание да я доведа.

 

Предвид заявеното от адв. М., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание при режим на довеждане инж. Т.Г.– старши експерт в отдел „ИРД“.

 

АДВ. Х.: Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

 

АДВ.М.: Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: