О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр. Бургас, 9 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на девети декември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                                    

При секретар С. А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1810 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл. АПК.

Постъпила е жалба от Н.С.Д. против Решение № 3114/ 18.11.2008г. на Кмета на гр. Бургас. С решението е оставена без разглеждане по същество молба вх.№ 94-Н-651/30.10.2008г. от Н.С.Д. за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел VІІ, в бивш кв. 313а по плана на ж.к. „Братя Миладинови” гр.Бургас с площ от 264 кв.м.

Жалбата е допустима. Същата е подадена в срока, определен в разпоредбата на чл.197 АПК и от лице, имащо право на жалба.

Иска се отмяна на оспорената заповед, отмяна на отчуждаването и връщане на имота. Претендират се разноски.

В настоящото производство съдът, е компетентен да се произнесе по законосъобразността на оспорения акт и претенцията за разноски по спора. Отмяната на отчуждаването и връщането на имота са извън обсега на съдебния контрол по настоящото дело, който е очертан от административния акт, предмет на оспорване.

Мотивите за издаване на Решение № 3114/ 18.11.2008г. на Кмета на гр. Бургас са, че имота за който е направено искане за отмяна на отчуждаването, е отписан от актовите книги за общинска собственост през 2003г., поради промяна на собствеността. Този факт е дал основание да се приеме, че искането подадено от Н.Д. е недопустимо. Последното е оставено без разглеждане на осн. чл. 27 ал.2 и чл. 31 ал.1 от АПК.

Този извод, формулиран от административния орган е незаконосъобразен, което налага и отмяна на постановения административен акт.

Въпросът, налице ли са предпоставките за отмяна на отчуждаване при условията на чл. 31 от ЗОС, е такъв по същество. Безспорно е, че към момента на подаване на искането, имота следва да е общинска собственост, и това е една от предпоставките, обуславяща приложимостта на нормата на чл. 31.

Наличието или липсата на елементи от фактическия състав на нормата, обуславят основателност или неоснователност на направеното искане за отмяна на отчуждаването. Те са неотносими към преценката за неговата допустимост.

Предпоставките за допустимост са очертани в нормата на чл. 27 ал.2 АПК и с оглед на доказателствата по делото, съдът, намира че са налице по отношение на подаденото от Н.Д. искане.

Воден от горното и на основание чл.200 АПК, Административен съд – гр.Бургас, четвърти състав

 

О   П   Р   Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 3114/ 18.11.2008г. на Кмета на гр. Бургас, с което е оставена без разглеждане по същество молба вх.№ 94-Н-651/30.10.2008г. от Н.С.Д. за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел VІІ, в бивш кв. 313а по плана на ж.к. „Братя Миладинови” гр.Бургас с площ от 264 кв.м.

ИЗПРАЩА преписката на Кмета на гр.  Бургас, който да се произнесе по направеното искане за отмяна на отчуждаването на недвижим имот, представляващ бивш парцел VІІ, в бивш кв. 313а по плана на ж.к. „Братя Миладинови” гр.Бургас с площ от 264 кв.м. по същество.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: