Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  299           23 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Й. Б.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 180 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Община Бургас против решение № 2104 от 28.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 5246/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас, с което е отменено наказателно постановление № Е-296 от 26.09.2017 г., издадено от зам. кмет на Община Бургас, с което на Д.Е.Г. *** като технически ръководител на строителен обект, за нарушение на  чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас/наредбата/, на основание чл. 56, във връзка с чл. 55, ал. 1 от с.н., е наложена глоба в размер на 500.00/петстотин/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че  решението на районния съд е постановено в нарушение на материалния закон. Моли да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба - Д.Е.Г., редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Бургас като неправилно да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 2104 от 28.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 5246/2017 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № Е-296 от 26.09.2017 г., издадено от зам. кмет на Община Бургас, с което на Д.Е.Г. като технически ръководител, за нарушение на чл.25, ал. 2, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас, на основание чл. 56, във връзка с чл. 55, ал. 1 с.н., е наложена глоба в размер на 500.00/петстотин/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че отговорността на Д.Е.Г. неправилно е ангажирана в качеството му на технически ръководител на обекта, където са извършвани ремонтни дейности, тъй като не е сред субектите на административното нарушение, установени в разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас.

 Санкцията е наложена на Д.Е.Г. за това, че на 16.08.2017 г. около 17:45 часа, допуснал в качеството си на технически ръководител на обект, находящ се в  гр. Бургас, ж.к. „Зорница” бл. 14, на който се извършват ремонтни дейности от „Нерг“ЕООД по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, замърсяване на тангиращите с обекта тротоари и зелени площи със строителни материали и отпадъци - стиропор. За така установеното на Г. е съставен АУАН №0086768/21.08.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че техническият ръководител на изпълнителя на ремонтните дейности, правилно е определен като лицето, носещо отговорността за нарушение на чл.25, ал.2, т.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас, тъй като той е разпоредил извършването на СМР, в резултат на което е допуснато замърсяването.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

          Отговорността на Г. е ангажирана за нарушение на чл.25, ал.2, т.2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас, съгласно която отговорното лице по ал.1 е длъжно да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни  материали, СО и ЗМ, както и да не допуска повреждането им с тежка техника. В чл.25, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас е предвидено, че собственикът, инвеститорът, възложителят или изпълнителят на дейността, от която се формират СО и ЗМ, касаещи обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, както и за премахване на незаконни строежи, е отговорен за третирането и транспортирането им. 
Техническият ръководител не е сред субектите на административнонаказателната отговорност за нарушение на чл.25, ал.2, т.2 от наредбата, тъй като същите са лимитативно определени в ал.1 на цитираната норма. Г. е бил нает от изпълнителя „Нерг“ЕООД да ръководи осъществяването на СМР на обекта, но не е изпълнител и поради това не може да се приеме, че той е административнонаказателно отговорно лице за установеното нарушение. Не може да се приеме, че отговорността му произтича от факта, че именно той е разпоредил извършването на СМР, тъй като е недопустимо такова разширително тълкуване  на чл. 25, ал.1 от наредбата, която е специална по отношение на разпоредбата на чл. 24, ал.2 ЗАНН.
Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.
Не се установиха касационни основания  за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2104 от 28.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 5246/2017 г. по описа на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

                          

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

 

                                                                                               ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                

 

                                                   2.