ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 180 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ“Велко Джорев-Виза-Д“, редовно призован, представител несе явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Зам.директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ЕТ „Велко Джорев-Виза-Д“ против заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС №225417-F279292/15.01.2016г. издадена от заместник директора на ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на обект“ - търговски обект „Фешън“, находящ се в гр.Елхово, ул.“Търговска“ № 43, за срок от един месец и е забранен достъпа до обекта за срока на действие на ПАМ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, при постановяването на своя съдебен акт, моля да имате предвид, че така изложените мотиви в атакуваната заповед за налагане на ПАМ са достатъчни за обосноваване на нейната законосъобразност. Следва да се посочи, че не е задължително всички посочени предпоставки да са налице в условията на кумулативност. Охраняването на държавния бюджет, безспорно обосновава хипотезата на защита на особено важен обществен интерес, като гарантиране постъпленията в него със спазване на фискалната дисциплина. Контролните органи установят по безспорен начин, че търговецът не осигурява отчетност на извършените продажби, респективно на реализираните обороти, които пряко влияят на размера на публичните задължения на търговеца в последствие и именно това води до ощетяването на фиска и което всъщност обоснована и налага издаването на атакуваната заповед за налагане на ПАМ. С оглед на горното, Ви моля да постановите съдебен акт, с който потвърдите обжалваната заповед за налагане ПАМ, като правилна и законосъобразна. Моля, също така да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на директора на ТД на НАП гр.Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: