ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 21.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 180 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя „БУЛЕЛЕКТРИКС” ООД - редовно уведомен се явява адв. Н. с представено по делото пълномощно.

         За ответника - Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП – София - редовно уведомен се явява юк.  М. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 8705/13.09.2016 г., което е в срока по чл. 199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

 С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОСИ: Посетихте ли счетоводството на доставчика и ако не - защо?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не съм посетила счетоводството на доставчиците. Повечето от тези доставчици не работят към днешна дата. Единият управител на дружеството е починал. Доставчиците са неоткриваеми.        ВЪПРОС: Относно отговора на въпрос № 3, на стр. 7 от заключението, има ли отчетени от дружеството разходи, които са във връзка с фактурираната от него комисионна услуга?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Дружеството „ЛА ЛИГА ТРЕЙД” ЕООД е фактурирало комисионна услуга и въпросът е дали има отчетени разходи. Освен описаното в изложението, друго не съм установила за този доставчик. Тъй като услугата е комисионна по своя характер, не знам какво би следвало да се търси като измерител на тази услуга. Тук става въпрос за интелектуален труд и как би могъл да се обективира в документ, затова съм написала това изречение.

 

         ВЪПРОС: Освен издадената фактура, има ли друг документи по делото във връзка с тази услуга?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има приемо-предавателен протокол приложен по делото, има и писмо за съдействие при сключване на договора. Всички съпътстващи фактурата документи ги има приложени по делото. Описани са в протокол от предна ревизия и са приобщени към тази. Назначените лица са счетоводител и технически организатор. Аз не зная каква е длъжностната характеристика на техническия организатор. Не е изключено и управителят да има такива възможност. Това е интелектуален труд и няма как да знаем какъв е капацитета на един или друг работещ в дружеството.

 

         ВЪПРОС: Какво имате предвид под „комисионен договор” и „интелектуален творчески труд”?

 

         Адв. Н.: Възразявам. Това са обяснения на думи. Има ЗЗД, в който има определение за комисионен договор. Въпросът е правен. Относно „интелектуален творчески труд” - това е човешка мисъл, която има някакво изражение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Във всяка една човешка дейност би следвало да  се вложи мисъл и в този смисъл е дейността е интелектуална. Под интелектуален труд имам предвид съзнателна умствена дейност.

 

         ВЪПРОС: За следващия доставчик „ТЕКОМАТ” ЕООД - отчетени ли са разходи, кой е извършил услугите и дали са имали съответната компетентност, за да ги извършат?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Става въпрос за изпълнение на СМР. В това дружество са били назначени три лица като технически изпълнители – не зная какви точно технически лица са и не разбирам от строителство, за да кажа за описаните в Протокол № 19 и в останалите документи какви специалисти са били необходими.

 

         ВЪПРОС: Отчетени ли са разходи?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Фактурите, издадена от „ТЕКОМАТ” ЕООД са четири броя /описани са на стр. 3 от заключението/ с основание комисионна по договор, като в писма, чиито номера и дата съм посочила, се уточнява, че става въпрос за сключен на договор с МБАЛ Бургас за изпълнение на СМР. Тук отново опираме до комисионната услуга. Няма отчетени разходи от дружеството-доставчик.

 

         Юк. М.: Нямам повече въпроси.

 

         СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

Адв. Н.: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. М.: Да се приеме заключението. Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 1000,00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 1000,00 лв. на 21.09.2016 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Н.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя подробни писмени бележки. Моля за присъждане на разноските по делото по представен списък по чл.80 от ГПК.

 

         Юк. М.: Уважаема госпожо Председател, моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер 2095,00 лв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: