О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  404                  от 13.02.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на тринадесети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 180 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на К.Н.М. ***, ІХ-та група, килия 506. В жалбата се оспорва бездействието на инспектор П. Л. от Затвора Бургас и по-конкретно факта, че независимо от обстоятелството, че жалбоподателя отговаря на условията, даващи право на „домашен отпуск“, вече една година не е бил пускан в такъв.

Във връзка с така депозираната жалба (именувана искова молба), с Разпореждане № 225/23.01.2015 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес лично от К.Н.М. на 28.01.2015г. В указания срок (04.02.2015г. включително) и до настоящия момент същия не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.М. ***, ІХ-та група, килия 506.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 180/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: